Hopp til hovedinnhold
Om sykehuset, organisering, mål og strategier, styret, brukerutvalget, klinikker og avdelinger

Mammografi

Mammografiavdelingen har fra august 2013 2 lokaliseringer. I 1 etasje i Gastrosenteret og 2. etasje i Nevrosenteret. På nevrosenteret er det kun tilbud om masseundersøkelsen gjennom Mammografiprogrammet, mens all annen utredning av tilstander i brystene gjøres på Gastrosenteret. Les innkallingsbrev nøye da oppmøtested står der.

Avdelingen har ansvar for bildediagnostisk utredning av pasienter med symptomer, postoperative kontroller etter brystkreft etter anbefalte protokoller, etterundersøkelser etter oppmøte i Mammografiprogrammet (MP), pasienter med økt familiær risiko, preoperativ merking før kirurgiske inngrep, bildeveiledet cytologi/ biopsi og ultralyd.

Ved avdelingen drives det i stor grad med trippeldiagnostikk i samarbeid med kirurgisk poliklinikk og Klinikk for Patologi og Medisinsk Genetikk. Samarbeidet sikrer en grundig og pålitelig utredning av forandringer i brystene, med preliminær konklusjon på konsultasjonsdagen.

Trippeldiagnostikk tilbys brukere med nye symptomer, enkelte kontroller, etterundersøkelser etter oppmøte i MP og pasienter med funn fra private institutt der dette er vurdert som nødvendig.

Pasientinformasjon om mammografi

Ultralyd
Ultralyd er primært et supplement til mammografi og utføres etter radiologens vurdering. I enkelte spesielle tilfeller kan det være aktuelt med bare ultralyd. Dette er helst ved tilstander som smertefulle betennelser, cyster i brystene og unge kvinner. Ultralyd er ikke anbefalt som en rutinekontroll (screening).

Prøvetaking/preoperative merkinger
Ved forandringer som krever celleprøve (cytologi) eller vevsprøve (biopsi) for sikker diagnose, tas det bildeveiledet punksjon. Mammografiavdelingen vurderer ut fra tidligere bilder hvilken veiledningsmetode som skal brukes, enten ultralyd eller mammografi. Det gis lokalanestesi ved biopsier.

Preoperative merkinger utføres også bildeveiledet ved hjelp av ultralyd eller mammografi. Etter selve merkeprosedyren tas to mammografibilder for å verifisere at merketråden er riktig plassert.  De fleste preoperative merkinger er ofte til Vaktpostknute- diagnostikk etter merkingen.

Svartid:
De fleste undersøkelser er ferdig beskrevet av 2 radiologer etter ca. en uke og svar sendes til henvisende lege. Ved trippeldiagnostikk og etterundersøkelsen i MP vil det være preliminære svar allerede på undersøkelsesdagen.

Ventetid:
Hastegrad vurderes av radiolog slik at brukere prioriteres i forhold til problemstilling.

Mammografiprogrammet i Trøndelag. 

Logo mammografiundersøkelse

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. 

Forskning viser at dette bedrer prognosene for kvinner som får brystkreft. På lang sikt forventes det at dødeligheten av brystkreft reduseres med 30 %.  Mammografiprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens strålevern og helseforetakene. Den nasjonale ledelsen for programmet er lagt til Kreftregisteret, med ansvar for planlegging og gjennomføring av programmet. 

Mammografi tilbys på følgende steder:

 • Sykehuset Namsos på tirsdager og onsdager.
  Betjener kommunene i Namdal.
 • Sykehuset Levanger på mandager, torsdager og fredager.
  Betjener den sørlige delen av Nord- Trøndelag.
 • St. Olavs Hospital Nevrosenteret 2. etasje, mandag - fredag.
  Betjener Sør- Trøndelag fylke.
 • Mammografibuss.
  Kommunene Frøya, Hitra, Holtålen og Røros besøkes av Mammografibussen på våren hvert 2. år. Bussen plasseres Hitra og Røros.

Mammografibuss

Mammografiprogrammet inviterer kvinner i alderen 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år. Det vil normalt gå to år mellom hver invitasjon, så fremt det er gitt samtykke til lagring av personopplysninger i Kreftregisteret, samt at en ikke har reservert seg fra programmet.

Samtykke
For kvinner med normale funn i Mammografiprogrammet ber Kreftregisteret om å få lagre navn, fødselsnummer og adresse sammen med opplysninger fra deltagelsen i Mammografiprogrammet. Opplysningene omfatter tidspunkt for invitasjon og oppmøte, eventuelle tilleggsopplysninger gitt ved oppmøte, og informasjon om at resultatet ikke viste tegn til brystkreft eller forstadier til brystkreft.

For kvinner som fortsatt deltar i Mammografiprogrammet, vil samtykket ha betydning ved at Kreftregisteret kan bruke opplysningene (navn, fødselsnummer, adresse) for å sikre at fremtidige invitasjoner sendes kvinnen i rett tid, og i det antall hun har krav på.

Svar
Alle får svar via posten. Dette tar ca. 4-6 uker.

Oppfølging/ etterundersøkelser
Ved behov for videre utredning får kvinner fra begge fylkene time på Brystdiagnostisk Senter ved St. Olavs Hospital. Her er det et tett samarbeid mellom radiografer, radiologer (røntgen), kirurger, sykepleiere og patologer for å stille sikker diagnose så fort som mulig, gjerne samme dag dersom dette er praktisk/ teknisk mulig.

Årsaken til at kvinner tas inn til utredning varierer, derfor vil det være ulike opplegg for den enkelte. Oftest er det behovet for tilleggbilder for å få god nok oversikt som er hovedårsak til etterinnkalling.

Reservasjon
Du kan reservere deg fra å få invitasjoner til Mammografiprogrammet ved å sende en e-post til mammografi@kreftregisteret.no, eller ved fylle ut og sende et reservasjonsskjema per post til Kreftregisteret. Ved bruk av e-post, oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose og personnummer. Du kan også ringe til Kreftregisteret på telefon 22 45 13 00 eller ta kontakt med brystdiagnostisk senter (BDS) ved St. Olavs Hospital på telefon 72 82 59 60 for å bli reservert. BDS ved St. Olavs Hospital kan også kontaktes på e-post mammografiprogrammet@stolav.no.

Er du funksjons-/bevegelseshemmet eller har andre spesielle behov for tilrettelegging?
Da ber vi deg ta kontakt med BDS på telefon 72 82 59 60 for nærmere avtale som passer bedre til dine behov.

Aktuelle nettadresser:
http://www.kreftregisteret.no.

Folkehelseinstituttet

 

Stråling

Undersøkelser

Ofte Stilte Spørsmål

 • Hvilke forberedelser er det til undersøkelsen?
  SVAR:
  Dette vil variere ut fra hvilken undersøkelse du skal til, og vil være oppgitt i brevet som blir tilsendt deg. Er du inneliggende, vet de på avdelingen hvilke forberedelser som er nødvendig.
  For mange av undersøkelsene står det noe informasjon på hjemmesiden: Trykk her

    

  Behøver jeg en henvisning fra lege for å ta røntgen?
  SVAR:
  Ja, før vi  tar bilder av deg må du være vurdert av en lege (enkelte andre har også henvisningsrett) på forhånd. Om legen mener du må gjøre undersøkelsen samme dag, får du med deg henvisningen og oppsøker aktuelt sted for røntgen. Hvor du skal møte vil legen din opplyse deg om. Om undersøkelsen ikke må tas samme dag, vil henvisningen bli sendt Klinikk for bildediagnostikk som setter deg opp på en ledig time. Tid for undersøkelsen, sted for oppmøte og eventuelle forberedelser vil stå i innkallingsbrevet vi sender deg.

   

  Hvor lang ventetid har vi?
  SVAR:
  Ventetiden varierer ut fra undersøkelsestype og problemstilling. På internett finnes det oppdaterte lister over hvor lang ventetid det er: Se: Ventelister for St. Olav.
  Alle henvisninger til ultralyd, CT, MR og gjennomlysning blir lest og prioritert av leger ved Klinikk for bildediagnostikk i forhold til medisinsk hast. Ved undersøkelser der det medisinsk sett ikke er hast, må man beregne noe ventetid.

    

  Jeg har astma, gjør det noe?
  SVAR:
  Hvis du har allergisk utløst astma og skal få kontrast i blodet ber vi deg kontakte oss på telefon for å avklare om du trenger forbehandling eller om vi bør vurdere en annen undersøkelse. Telefonnummer står oppgitt i innkallingsbrevet. Bronkittastma, KOLS og anstrengelsesastma er ikke innenfor denne risikogruppen.

    

  Jeg er gravid, må jeg avbestille timen?
  SVAR:

  • Ultralyd: Ingen forholdsregler.
  • MR: Ut fra de kunnskaper en har i dag, er det ingen fare for mor eller foster/barn å bli undersøkt med MR. Likevel anbefaler en at undersøkelsen utsettes til etter fødselen dersom det er medisinsk forsvarlig å vente.
  • Røntgen, gjennomlysning, CT: Dersom undersøkelsen ikke omfatter mage/bekken regionen kan du gjennomføre undersøkelsen. Dersom det er dette området som skal undersøkes må en vurdere den medisinske begrunnelsen for å gjøre undersøkelsen opp i mot eventuell stråledose til fosteret. En røntgenundersøkelse skal alltid være berettiget, så dersom det er noe som kan vente til etter fødsel bør du vurdere det. Husk at fokus på stråledose ikke må være til hinder for at alvorlige tilstander skal utredes.
  • Nukleærmedisin: Hvis du er gravid eller tror du er gravid er det viktigheten av undersøkelsen som avgjør om undersøkelsen gjennomføres eller avventes. Ta kontakt med avdelingen på forhånd.

    

  Hvorfor må jeg til så mange forskjellige typer bildediagnostiske undersøkelser?
  SVAR:
  Hver modalitet (CT, MR, ultralyd, nukleærmedisin osv) har sine styrker og svakheter. For å stille korrekt diagnose, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig med en kombinasjon av forskjellige modaliteter/undersøkelser. Bifunn ved en undersøkelse vil også føre til videre utredning som igjen kan føre til flere bildediagnostiske undersøkelser og/eller modaliteter.

    

  Jeg ammer, har det noe å si?
  SVAR:
  Skal du til MR skjer de fleste undersøkelsene uten kontrast i blodet. En slik undersøkelse har ingen betydning for amming. Ved noen MR undersøkelser gis kontrast. Da vil vi som en hovedregel anbefale at man ikke ammer de første 24 timene etter kontrastinjeksjon.

  Skal du til nukleærmedisin ber vi deg kontakte avdelingen i forkant fordi praksis varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Telefonnummer står oppgitt i innkallingsbrevet.

  Ved andre undersøkelser hvor man får kontrast i blodet (CT feks), er det ingen forholdsregler. 

   

   

  Hvilke kontraindikasjoner og forsiktighetsregler gjelder hvis man skal til en MR undersøkelse?
  SVAR:
  På grunn av det kraftige magnetfeltet i magneten, kan pasienter ikke ha:

  • Pacemaker til hjertet
  • Klips på cerebrale aneurysmer (utposninger på blodårene i hjernen). De senere år er det brukt ikke-magnetisk metall i slike klips og da kan man undersøkes med MR. Det er viktig at henvisningen inneholder opplysninger om når og hvor du er operert slik at vi kan vurdere om det er noen fare med å gjennomføre undersøkelsen.
  • Cochleaimplantat / mellomøreprotese av metall
  • Enkelte typer nevrostimulator
  • Metalliske fremmedlegemer av ukjent natur etter ulykker / skader
  • Klokke, høreapparat eller verdisaker / smykker av metall (tas av før us.)
  • Skal du undersøke hodet skal du møte til timen uten øyensminke.

  Stifttenner, broer, tannregulering, prevensjonsspiral og de fleste innopererte proteser (hofte, kne og lignende) er ikke til hinder for undersøkelsen.

  Hvis du og legen din er usikker på om du kan undersøkes med MR, ber vi legen din ta direkte kontakt med røntgenlege ved St. Olavs Hospital.

   

  Hvor kan jeg parkere?
  SVAR:

  Her finner du parkeringskart over St. Olav, Øya. De blå feltene på kartet er for besøkende.

   

  Hva koster undersøkelsen?
  SVAR:

  • Egenandel: 224,-. Barn under 16 år er fritatt for å betale egenandel.
  • Ubenyttet time belastes med 314,- dersom du ikke avbestiller/ ombestiller innen 24. timer, se i ditt innkallingsbrev.
  • Frikort: Betaler du mer enn 2040 kroner i løpet av 2013 i egenandeler for pasientreiser, legebehandling eller medisiner på blå resept, har du krav på frikort. Ved å vise frem frikortet slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Når du har passert egenandelstaket, kommer frikortet i posten automatisk fra HELFO innen tre uker. Alle egenandeler registreres automatisk.
    

  Hvor lang tid tar undersøkelsen?
  SVAR:
  Dette varierer ut fra hvilken type undersøkelse man skal til og hvor mange bilder man skal ta. Pasientens tilstand er også en avgjørende faktor. Som universitetssykehus kan vi ha både studenter i praksis og egne ansatte på opplæring som krever lengre tid. Normalt beregner vi følgende tidsramme for undersøkelsen:

  • Konvensjonell røntgen (bilder av lungene og skjelettet): 5 – 20 min
  • CT: 15 – 30 min
  • MR: 20 – 60 min
  • Ultralyd: 10 – 30 min
  • Gjennomlysning: 20 – 60 min
  • Nukleærmedisinske undersøkelser: varierer veldig ut fra hvilken undersøkelse man skal til. Estimert tid vil stå oppgitt i innkallingsbrevet.
  • Urografi (bilder over nyrer og urinveier med kontrast): 30 min. Noen ganger har vi behov for ”sein-bilder”, men dette kan vi ikke forutse før etter at undersøkelsen er påbegynt.
  • Angiografi: 60 min
  • Angiografi med intervensjon(behandling): 1 – 2 timer

   

  Når får jeg svar på undersøkelsen?
  SVAR:
  For de som ikke er inneliggende vil det ta mellom 1-4 uker før henvisende lege har mottatt svar fra oss. For pasienter som er innlagt, vil bildene foreligge for legen like etter undersøkelsen, og svaret som regel i løpet av dagen.

   

Kontakt

 • Telefon booking screening:
  72 82 59 60. Åpent 08.30 – 11.00 og 12.00 –14.00 på hverdager.

  Telefon timebestilling klinisk mammografi:
  72 82 59 61. Åpent 08.00-11.00 og 12.00–15.00 på hverdager.

  Telefax:
  72 82 57 30
   

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 03.10.2008 14:37

Merethe Wasmuth Pedersen

Åpningstider
Klinisk mammografi er betjent alle hverdager 08.00-11.00 og 12.00 – 15.00.

Ekspedisjon og timebestilling: 72 82 59 61

Bookingtelefon: 72 82 59 60
Åpent 08.30 – 11.00 og 12.00 –14.00 på hverdager.

Avdelingssjef: Veronika Myhre

Medisinsk faglig ansvarlig: Trine Holmen