IL-hemmere

På bakgrunn av begrenset erfaring, skal IL-hemmere i utgangspunktet unngås i svangerskap. Like fullt må medikamentbruk i svangerskap alltid baseres på en grundig avveiing mellom risiko for mor og foster ved vedvarende høy inflammasjon vs. mulig risiko ved medikamentbruk.

Dersom det behandles med IL-hemmer etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksiner de første 12 månedene etter fødsel. Pasient, helsestasjon og fastlege må informeres. 

Bruk ved konsepsjon
Anakinra (Kineret®), tocilizumab (RoActemra®), iksekizumab (Taltz®), ustekinumab (Stelara®), canakinumab (Ilaris®) og sekukinumab (Cosentyx®) kan brukes fram til fastslått svangerskap. Det anbefales bytte til annen biologisk behandling når pasienten planlegger svangerskap der det er mulig. Guselkumab (Tremfya®) skal seponeres minst 12 uker før planlagt konsepsjon og sikker prevensjon skal brukes under behandling med guselkumab. Risankizumab (Skyrizi®) skal seponeres minst 21 uker før planlagt konsepsjon og sikker prevensjon skal brukes under behandling med risankizumab.

Bruk under svangerskap
Anakinra og tocilizumab kan benyttes i svangerskap dersom det ikke foreligger noe annet behandlingsalternativ. Indikasjonen for behandling med anakinra eller tocilizumab i svangerskap skal diskuteres med pasienten og dokumenteres i journal. Sekukinumab, ustekinumab, iksekizumab, canakinumab, guselkumab og risankizumab anbefales ikke benyttet under svangerskap inntil det foreligger mer dokumentasjon.

Bruk ved amming
Anakinra, sekukinumab, tocilizumab, ustekinumab, ikeskizumab og canakinumab anbefales foreløpig ikke brukt under amming grunnet manglende data. Stor molekylstørrelse indikerer for øvrig liten overgang til morsmelk. Guselkumab og risankizumab skal ikke brukes under amming grunnet manglende data.

Paternell bruk
Det foreligger ingen holdepunkter for fosterskade ved paternell bruk av anakinra, sekukinumab, tocilizumab, ustekinumab, iksekizumab eller canakinumab. Guselkumab og risankizumab er ikke undersøkt i forhold til fosterskadelige effekter ved bruk hos far eller om det påvirker fertilitet, anbefales derfor ikke brukt.

 

LITTERATUR

Sist oppdatert 20.06.2024