TNF-hemmere

TNF-hemmere kan brukes i svangerskap på indikasjon, der risiko ved ubehandlet sykdom veies opp mot risiko ved medikamentbruk, både for mor og for barn.

Ulike TNF-hemmere har ulik struktur og derfor ulik grad av passasje over placenta. Felles for TNF-hemmerene er at det er svært liten overgang til foster før svangerskapsuke 14. Etter uke 14 tilkommer en gradvis økende aktiv passasje av antistoffer fra mor til foster. Antistoffer består av Fc-deler og Fab-deler, og aktiv passasje over placenta er avhengig av FC-delen. For de TNF- hemmerene som er komplette antistoffer øker altså fosterets konsentrasjon av medikamentet gradvis fra uke 14, og er minst like høy som morens ved fødsel (100%). Dette gjelder adalimumab (Humira®, Hyrimoz®, Imraldi®, Amgevita®, Idacio®, Hulio®), infliksimab (Remicade®, Flixabi®, Zessly®, Inflectra®, Remsima®), og golimumab (Simponi®). Etanercept er en løselig TNF-reseptor som krysser placenta i langt mindre grad enn de komplette antistoffene (7-30%). Certoluzimab (Cimzia®) har ingen fc-del i det hele tatt, har derfor svært liten overgang til foster (<10%).

Ekspertuttalelser sidestiller de biotilsvarende medikamentene ved bruk under svangerskap og amming.

Dersom en kvinne behandles med TNF-hemmer etter svangerskapsuke 22, skal ikke barnet ha noen form for levende vaksine de første 12 månedene etter fødselen. Pasient, helsestasjon og fastlege må informeres.

Bruk ved konsepsjon
Etanercept, adalimumab, infliksimab, golimumab og certolizumab kan benyttes fram til fastslått svangerskap.

Bruk under svangerskap
TNF-hemmere kan brukes i svangerskap på indikasjon. Aktiv inflammasjon hos mor kan ha uheldige effekter på svangerskap/foster, som kan overgå eventuelle uheldige effekter ved TNF-hemmere. Det bør tas hensyn til de ulike TNF-hemmerenes grad av passasje over placenta (se ovenfor), men dette bør ikke overstyre hva som faktisk har effekt på den revmatiske sykdommen og eventuelle komorbide tilstander hos den enkelte kvinne. Det er i 3. trimester at overgangen til barnet er størst og indikasjon for behandling i siste del av svangerskapet bør vurderes ekstra nøye. Indikasjonen for behandling med TNF-hemmer i svangerskap skal diskuteres med pasienten og dokumenteres i journal.

Bruk ved amming
Etanercept, adalimumab, infliksimab, golimumab og certolizumab har vist liten overgang til morsmelk og kan benyttes under amming på indikasjon. TNF-hemmere kan startes to uker etter fødsel dersom mor ikke har infeksjon. Rask restart av TNF-hemmer etter fødsel reduserer risiko for oppbluss. Bruk av TNF-hemmer ved amming får ikke konsekvenser for vaksinering av barnet.

Paternell bruk
Det er ingen holdepunkter for teratogen effekt ved paternell eksponering av etanercept, adalimumab, infliksimab, golimumab og certolizumab. Det foreligger kun noen få rapporter om bruk av TNF-hemmer og eventuell påvirkning av sædkvaliteten. Ekspertrådet er at menn kan fortsette med behandlingen ved befruktning.

Sist oppdatert 20.06.2024