Oversiktsfoto Klostergata

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT)

PUT tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i form av poliklinisk behandling for rusmiddelavhengighet, problematisk dataspilling og pengespillavhengighet. Vi bidrar også med konsultasjon, veiledning og undervisning til ulike samarbeidspartnere i distriktet. Behandlergruppa ved PUT består av leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og jobbveiledere.

Målgruppa er unge fra 15 år og gamle Sør-Trøndelag er opptaksområde. For å få behandling ved PUT behøves henvisning fra fastlege, kommunale tjenester eller andre instanser med lege/psykologspesialist.


Maksimum ventetid for utredning eller behandlingsstart for pasienter under 23 år er 30 virkedager. Maksimum ventetid for pasienter over 23 år er 12 uker. Det er gratis å motta behandling ved PUT, men ubenyttede timer belastes pasienten med egenandel etter gjeldende satser.  


Første del av behandlingen omhandler som oftest kartlegging og utredning av psykisk helsetilstand, rusmiddel- og avhengighetsprofil, sosiale forhold og jobb. Videre behandling bestemmes etter dette. 

De vanligste rusmiddelavhengighetene ved PUT er cannabis (hasj), amfetamin og alkohol. Pasienter med avhengighetsproblematikk har som oftest også andre psykiske lidelser i tillegg, som angst, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD og psykoseproblematikk.
Behandlingen er poliklinisk, med ukentlige samtaler på rundt 45 minutter, i lokalene til PUT i Klostergata 48, 7030 Trondheim. Lengden på behandlingsløpet er individuelt. PUT kan bistå med å komme ut i jobb, stå i jobb eller skifte jobb som del av behandlingen. Dette er det jobbspesialister via JobbResept1 som bistår med.

Det er ønskelig å få til et samarbeid med kommunale tjenester. Vi evaluerer kontinuerlig om det er behov for døgninnleggelser i institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), eller innleggelser i psykisk helsevern.


Når dataspill går ut over normal fungering i hverdagen over tid, eks. skole og jobb, så kan det tyde på en problematisk bruk. PUT tilbyr poliklinisk utredning og behandling for pasienter som har problematisk dataspilling. For aldersgruppen 15-18 år vurderes det om et behandlingstilbudet ved Barne- og Ungdomspsykiatrien (BUP) er bedre egnet. 


PUT tilbyr både individuell samtalebehandling og gruppebehandling for pasienter med problematisk bruk av pengespill. Dersom en ikke ønsker hjelp via PUT kan følgende nettsider gi nyttig informasjon: 


PUT har et rådgivningstilbud på inntil 5 timer for pårørende til personer mellom 15 – 30 år, som sliter med avhengighetsproblematikk. 


PUT er en vurderingsinstans tverrfaglig spesialisert rusbehandling til pasienter under 30 år. Dette innebærer at vi vurderer om pasienten skal få et behandlingstilbud og frist for behandlingsstart. PUT vurderer rett til behandling også for andre poliklinikker/institusjoner som Blå Kors Lade behandlingssenter, N.K.S. Kvamsgrind kollektivet, Tyrilistiftelsen, Ruskilinikken St.Olavs med flere. 

Noen pasienter har god effekt av å møte til poliklinisk behandling, altså kliniske samtaler, mens har andre behov for dagbehandling eller døgnbehandling. PUT vurderer hvilken type behandling (behandlingsnivå) pasienten har rett på, samt frist for behandlingsstart. Døgnbehandling innebærer innleggelse, fra kortere avrusningsopphold til langtidsbehandling med inntil 12 måneder varighet. 


Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 18:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
I ferier er telefonen betjent mellom kl 08:00-15:30

Postadresse

St Olavs hospital HF Nidaros DPS, psykiatrisk ungdomsteam (PUT) Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

PUT holder til i samme bygg som Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin (Rusklinikken), som ligger på Øya.

Vi holder til i 4. etasje.

Det er ingen gratis parkering på området.

Klostergata 48

Klostergata 48