Fysioterapi Kvinne/barn og Gastro

Fysioterapeutene ved Seksjon Kvinne/barn og Gastro tjenestegjør på Barne - og ungdomsklinikken, Kreftklinikken, Medisinsk klinikk, Kvinneklinikken, Klinikk for ortopedi- revmatologi og hudsykdommer, kirurgisk klinikk.

Fysioterapitjenesten har ansvar for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling.

Pasienter og brukere skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Nedenunder følger oversikt over fysioterapitilbudet ved:

Barn: 

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre funksjonsevne etter operasjoner, sykdom og skade. Behandlingen skal gi velvære og livskvalitet, og kompensere for funksjonssvikt.

Mange av våre fysioterapeuter har etter- og videreutdanning og/eller er spesialister i barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapeutene samarbeider med foreldre, leger, helsesøstre og pedagogisk personell for å tilrettelegge situasjonen for barn med spesielle behov.

Fysioterapeutene hos oss gjennomfører observasjon og spesifikke undersøkelsesmetoder for kartlegging av behov for oppfølging, veiledning av foreldre og samarbeidspartnere. Fysioterapeutene vurderer og igangsetter tiltak som fremmer barnets bevegelsesutvikling, og stimulerer til utvikling ved hjelp av spesifikke behandlingsmetoder. De samarbeider med 1.- og 3. linjetjenesten, deltar i tverrfaglige team blant annet med utarbeidelse og gjennomføring av individuelle treningsplaner, og bidrar til å tilrettelegge forholdene rundt barn med spesielle behov for å redusere følgene av sykdom eller funksjonshemning.

Fysioterapeutene ivaretar også tiltak til kvinner i forbindelse med fødsel og tidlig i barselperioden mens de er inneliggende på sykehuset. 

Kreftavdelingen: 

Fysioterapeuter ved Kreftavdelingen yter tjenester både til inneliggende og polikliniske pasienter, i alle faser av kreftsykdommen.
For mange som har en kreftsykdom, er evnen til å bevege seg redusert av ulike grunner. Det kan være selve kreftsykdommen, behandlingen eller andre årsaker.
Fysioterapi kan bidra til å hjelpe deg med å være i bevegelse. Fysisk aktivitet kan hindre unødvendige konsekvenser av inaktivitet og være helsefremmende. 
 
Ut ifra henvisning fra lege gjør fysioterapeuten en undersøkelse/ vurdering og iverksetter aktuelle tiltak ved behov.  Fysioterapi kan for eksempel bestå av:

 • Samtale, informasjon, råd og veiledning i forhold til hva du kan gjøre selv for å ivareta størst mulig grad av selvstendighet og funksjon. 
 • Individuell tilpasning av treningsprogram
 • opptrening etter operasjon eller i forbindelse med kreftbehandling
 • fysioterapi ved pusteproblemer
 • behandling av lymfeødem

Vi har også flere gruppetilbud for deg med kreft.

Pårørende kan ofte ha behov for å vite hva og hvordan de best kan være til hjelp for deg. Dersom du ønsker det, er det fullt mulig for dine nærmeste å være med deg til fysioterapi.
Vi formidler kontakt til lokal fysioterapeut dersom du har behov for dette.  
 

Gynekologisk avdeling: 

Ved Gynekologisk avdeling dekker vi Gyn.generell, Gyn. Kreft og Gyn overvåking. Henvendelsene gjelder i hovedsak tidlig rehabilitering, lungefysioterapi, strømpetilpasning, vurdering/behandling av lymfødem og smertebehandling.
Poliklinisk pre operativ fysioterapiinformasjon blir gitt to ganger i uken.

Gynekologisk poliklinikk:

Kvinnesykdommer og urologi (inkontinens for urin og avføring) er sosialt hemmende og har stor negativ påvirkning på livskvalitet. Det er behov for individuell og tverrfaglig tilnærming i spesialisthelsetjenesten, der spesialisert fysioterapi er en viktig del av behandlingen, samt forskning viser at fysioterapibehandling av denne gruppen er både nyttig og kostnadseffektivt.
Det tverrfaglige samarbeidet ved poliklinikken er satt i system og fungerer godt. Tverrfaglig gjennomføres møter med gynekologer, urologer, og uroterapeuter, gastrokirurger - og enterologer, radiologer, sexolog, stomisykepleiere og fysioterapeuter, samt tverrfaglig Vulvateam. Disse behandles individuelt og i gruppetrening.


Medisin:

Fysioterapeut bidrar til tidlig rehabilitering, forebygge og behandle lungekomplikasjoner og redusere smerte slik at pasienten bedre kan mestre ADL og bevegelsesutfordringer i hverdagen. Fysioterapeuten gir råd og veiledning til pasient, pårørende og ansatte/annet helsepersonell/samarbeidspartnere.

 

Kontakt

Telefon

Ekspedisjonen er åpen mandag til fredag kl 08:00-15:00. Seksjonsleder72 57 45 59

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Avd. fysioterapi ved Kvinne/Barn og Gastro
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kreft poliklinikk:
 • Gastro midt 1. etg 
 • Bassenget i bevegelsesenteret 1. etg.
 • 1902 ekspedisjon

Kvinne og uro:
 • Gastro sør 4.etg
 • 1902-bygget ekspedisjon

Poliklinikk barn:
 • 4. etg. ved barnepoliklinikk eksp. 
 • Bassenget i bevegelsessenteret 1. etg.
 • Ganglab: nevro øst 4. etg. ved ekspedisjon 

 

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital