MANDAT FOR REFERANSEGRUPPER FOR NASJONALE SENTRE

Det skal etableres referansegrupper for nasjonale sentre som de regionale helseforetakene etablerer som en videreføring av nasjonale kompetansetjenester Referansegruppen skal bidra til at senteret drives i tråd med vedtatt mandat og at senterets innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukerne i landet. Det regionale helseforetaket som har fått godkjent et nasjonalt senter er ansvarlig for at det finnes en referansegruppe og en fungerende sekretariatsfunksjon. Referansegruppen skal ikke være et styre for det aktuelle senteret. Ansvar for økonomi og drift ligger til regionale helseforetak og det/de helseforetak der senteret er lokalisert.

 
Sammensetning

 • Referansegruppene skal ha ett medlem fra alle fire regioner, som skal representere spesialisthelsetjenesten i sin region. Medlemmet fra tjenestens egen region skal fortrinnsvis komme fra et annet HF i regionen.
 • Det nasjonale senteret skal være representert i referansegruppen ved leder eller en annen representant. 
 • Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene.
 • Deltakelse fra andre aktører, herunder den kommunale helse- og omsorgstjenesten og eventuelt andre relevante sektorer skal vurderes.

 
Referansegruppen skal samlet ha faglig kompetanse og bredde som er ønskelig og relevant for fagfeltet, inkludert medlemmer med universitetstilknytning og forskningskompetanse. 


Leder for referansegruppen utpekes av helseforetaket som har ansvar for senteret. Leder skal utpekes blant representantene fra andre regioner enn der det nasjonale senteret er lokalisert. 


Referansegruppen skal møtes minst en gang i året. Møtefrekvens utover dette vil variere i størrelse og omfang. Møtene bør i stor grad avvikles digitalt.

 

Oppnevning av medlemmer til referansegruppen 

 • Det nasjonale senteret foreslår medlemmer til referansegruppen.
 •  Foreslåtte medlemmer skal ha blitt forespurt og ha sagt seg villig til å delta i 
  referansegruppen. Deltakelse skal være avklart med egen leder.
 • Aktuelle medlemmer må få god informasjon om referansegruppens mandat, rolle og aktivitet. 
 • Senteret skal kontakte regionale brukerutvalg for å få forslag til brukerrepresentanter.
 •  Helseforetaket som har ansvar for det nasjonale senteret sender forespørsel om oppnevning til aktuelle regionale helseforetak om oppnevning av representanter. 
 • Oppnevning av medlem gjøres av aktuelt regionalt helseforetak. Det bør vurderes oppnevning for 4-5 år når medlemmer fra andre regioner oppnevnes, for å sikre kontinuitet i arbeidet. 
 • Når oppnevningsarbeidet er avsluttet, informeres de regionale helseforetak om at referansegruppen er oppnevnt, hvordan planene er for arbeidet i referansegruppen og hvem som er oppnevnt i gruppen.
 • Referansegruppen skal kun ha ett medlem fra hvert regionalt helseforetak, vararepresentant er ikke nødvendig. Når et medlem av referansegruppen slutter, oppnevnes et nytt medlem.

 

Dekning av utgifter 

Ved møter i referansegruppen skal helseforetaket/institusjonen der referansegruppemedlemmet er ansatt, dekke kostnader til reise og opphold. Helseforetaket som har ansvaret for den nasjonale tjenesten, betaler møteutgifter (møterom, servering etc.) samt utgifter knyttet til brukerrepresentasjon. 


Oppgaver knyttet til referansegrupper for nasjonale sentre 

Referansegruppens oppgaver er:

 • sikre forankring og legge til rette for lik tilgang til kompetanse i alle helseregioner 
 • bidra til at senteret drives i tråd med vedtatte mandat 
 • vurdere og godkjenne årlig rapportering

Eksempler på dette er: 

 • bidra til å spre oppdatert informasjon til HF, fagmiljø, brukerorganisasjoner og pasienter 
 • fange opp problemer og svakheter ved senterets funksjon slik det oppleves i landet som helhet, og bringe inn forslag til forbedringer på bakgrunn av dette 

Oppgaver for de regionale representanter i egen region:

 • Årsrapporten skal inneholde en del fra hver av de fire regionale representanter, som kort omtaler i hvilken grad senteret fungerer i egen region. 
 • Bidra til kompetanseoppbygging gjennom dialog med fagmiljø i egen region 
 • Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter og innrapportering til pasientregistre fra egen region. 
 • Ved problemer knyttet senterets funksjon eller organisering internt i egen region bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette

 

 

 

Redaksjonelt ferdigstilt 21.11.2022
Sist oppdatert 10.05.2024