Om NKSL

Hovedoppgaven og -målet for NKSL er å styrke kompetansen om utredning og behandling av sammensatte lidelser. Vi må utvikle en felles forståelse, håndtering og behandling av disse pasientene. Sammensatte lidelser vil vi lidelser med vesentlige somatiske symptomer, der psykososiale faktorer er tett vevet sammen og som ikke i tilstrekkelig grad kan forklares av noen anerkjent sykdomsdiagnose.

Vårt mål er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at helseforetakene på sikt kan bygge opp og ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

NKSL er organisert som del av Avdeling for smerte og sammensatte lidelser (ASSL) og overlege og professor Petter C. Borchgrevink leder begge. Mesteparten av midlene som bevilges til tjenesten går til deltidsansettelser av personer som både er helsearbeidere samt forskere, undervisere og/ eller kompetanseutviklere og representerer de viktigste yrkesgruppene som skal ivareta pasientene tjenesten omfatter. Noen deltidsansettelser er tilknyttet Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og omfatter nestleder for NKSL, manuell fysioterapeut og førsteamanuensis Astrid Woodhouse. Dessuten professor II og overlege Olav Fredheim, førsteamanuensis og psykologspesialist Tormod Landmark og universitetslektor og psykologspesialist Heidi Trydal.

Viktige samarbeidspartnere er professor i psykologi ved NTNU Tore Stiles, professor i nevropsykologi ved Universitetet i Oslo Nils Inge Landrø og overlege og professor Steve Butler ved Universitetet i Uppsala.

Pasienter, pårørende og hele det norske folket.
Helsearbeidere som undersøker og behandler pasienter med langvarige smerter av ukjent årsak, først og fremst:  Leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer i kommune-helsetjenesten, ved tverrfaglige smertesentre, fysikalsk medisinske avdelinger, og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Sist oppdatert 27.01.2022