Alkoholmarkører og kontroll av alkoholavholdenhet

Avdeling for klinisk farmakologi

Alkoholmarkører, CDT%, Etylglukuronid (EtG), Etylsulfat (EtS) og PETH
Disse alkoholmarkørene egner seg ikke til villscreening for å påvise for høyt alkoholforbruk. De fleste av de ovenstående, utenom CDT%, egner seg til å fastslå om det har vært inntatt alkohol i den senere tid, og de brukes mest for å følge pasienter som skal være totalt avholdende fra alkohol. Det være seg i rusbehandling eller for å få tilbake førerkort etter inndragelse o.l. CDT% alene kan ikke brukes til alvorlige sanksjoner.

Prøvene MCV, gamma-GT, ASAT og ALAT brukes mer for å se "skadevirkningene" av høyt alkoholforbruk.

Karbohydratfattig transferrin (CDT%) i serumanalyse
Transferrin er et globulært protein som i fysiologisk sammenheng transporterer jern og kobber. Transferrin dannes i leveren og har en halveringstid på 7-10 dager. Moderat til tungt etanolinntak hemmer inkorporeringen av salinsyremolekyler. CDT% er en betegnelse på isoformer av transferrin som har to eller færre salinsyremolekyler.

Graviditet, jernmangel, karbohydratfattig glykoprotein-syndrom (CDG), fulminant hepatitt og uttalt alkoholisk leversykdom kan gi forhøyede verdier. CDT oppgis i dag vanligvis som CDT%. CDT% er andelen karbohydratfattig transferrin av total mengde transferrin.

Nøyaktigheten er generelt for lav til å bruke analysen som et screeningverktøy i en generell populasjon. Data tyder på at CDT% er mer sensitiv og spesifikk for endring i etanolinntak. En relativ endring i CDT% på >30% indikerer abstinens eller tilbakefall. Er man totalt avholdende fra alkohol uten de ovenfor nevnte interfererende tilstander, vil en persons nullverdi for CDT% normalisere seg i løpet av en fire ukers tid.

Det er viktig å bruke samme laboratorium siden det brukes forskjellige analysemetoder og følgelig litt forskjellige referanseområder.

Etylglukuronid (EtG) og Etylsulfat (EtS) i urin
Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) dannes ved konjugering av etanol. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. Både EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol og kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet er lengst i urin og vil avhenge av etanoldosen.

Påvisningsvinduet i urin vil vanligvis være: Opptil 24 t ved inntak av 0,25 g etanol/kg, dvs. ca. 1,5 enheter ved 70 kg, opptil 48 t ved inntak av 0,50 g etanol/kg, dvs. ca. 2-3 enheter ved 70 kg og opptil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol, dvs. mer enn 4 enheter/dag ved 70 kg.

EtG og EtS dannes og kan påvises selv ved inntak av beskjedne mengder etanol. Dette gjelder inntak av for eksempel "alkoholfritt" øl og vin, matvarer som inneholder eller er framstilt med bruk av etanol, munnskyllevann etc. Felles for disse er at de kan gi kortvarig positiv urinprøve (<24 timer) ved en kvantifiseringsgrense på 0,1 mg/l. Man anbefaler at pasientene informeres om muligheten for denne typen "falske" positive prøvesvar, og at det legges inn en forsinkelse på 24 t mellom innkalling og tidspunkt for prøveavgivelse.

PETH
Peth (fosfatidyletanol) er en kommende alkoholmarkør som kan påvise etanolinntak inntil 14 dager etter siste inntak. Vår avdeling vil etter hvert utvikle analysemetode også for denne markøren, noe som vil gi mulighet for sjeldnere prøvetaking.

Alkoholkontroll
Man kan starte opp med å måle EtG og EtS i urin 2 ganger per uke i 4 uker for å få bekreftet total alkoholavholdenhet. Urinkontroller må foregå overvåket. Etter en måneds alkoholavholdenhet måles psientens "nullverdi" CDT%. Deretter kan man følge CDT% hver fjerde uke. En økning på 30% eller mer indikerer gjenopptatt storforbruk.
•EtG og EtS i urin kan påvise alkoholinntak opp mot 5 døgn etter inntak.
•CDT% "nullverdi" måles etter 4 ukers alkoholavholdenhet.
•CDT% kan brukes som alkoholmarkør bare når det foreligger en "nullverdi" til sammenligning.

Flytskjema for testopplegg ved krav om alkoholavhold  

Sist oppdatert 10.01.2016