Avdeling for klinisk farmakologi

Analyse av fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i sanksjonær hensikt

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital har siden mai 2016 tilbudt analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1. l løpet av disse to årene har analysen fått en utbredt bruk, og vi har også fått en del henvendelser om muligheten av å ta sanksjonære prøver til analyse av PEth 16:0/18:1. Vi tilbyr per i dag ikke dette.

Publisert 28.08.2018
Sist oppdatert 22.05.2023

​I følge veileder IS-2231 Prosedyrer for rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet skal «prøver hvor positivt analyseresultat alene kan føre til alvorlige sanksjoner eller til tap av tilbud og/eller rettigheter» behandles etter retningslinjene for «sanksjonære prøver». Dette innebærer at alle ledd i prøvebehandlingen (prøvetaking, forsegling, forsendelse, analyse, bedømmelse og lagring av prøvene) skal være sikret og dokumentert. Slik garanterer en mot forbytting av prøver eller andre feil i behandlingen av prøven som kan føre til et galt analyseresultat.

Vårt laboratorium følger strenge rutiner som skal forhindre forbytting av prøver og har høye kvalitetskrav til analysemetoder som skal sikre at alle prøvesvar som går ut til rekvirent er korrekte. Alle prøvetakingsenheter skal også ha rutiner ved venøs blodprøvetaking som forhindrer feilmerking og forbytting av prøvetakingsglass. Risikoen for forbytting av prøver ved analyse av PEth 16:0/18:1 bør derfor være liten også for prøver som behandles etter retningslinjene for medisinske analyser. Vårt laboratorium analyserer PEth 16:0/18:1 med spesifikk metodikk (LC-MSMS), og det er derfor ikke tvil om at det er PEth 16:0/18:1 som er påvist ved et positivt prøvesvar.

Etanol er et legalt rusmiddel i Norge, og etter vår erfaring er det i de fleste tilfeller ikke snakk om at enkeltstående inntak fører til alvorlige sanksjoner. Derimot er det gjerne bruksmønster over tid som avspeiler et avhengighetssyndrom eller skadelig bruk som kan medføre sanksjoner. For å kunne bruke PEth 16:0/18:1 til å understøtte en slik diagnose må det tas gjentatte prøver og resultatet må sammenholdes med kliniske funn og anamnestiske opplysninger. I en slik setting er det etter vår oppfatning mindre relevant med sanksjonære prøver – risikoen for at det skal skje forbytting og feil i en hel serie med prøver er forsvinnende liten.

Om det er et krav at prøvegiver skal være totalavholdende er PEth 16:0/18:1 mindre egnet, siden sensitiviteten for å fange opp sporadiske inntak er begrenset. Hvis det er viktig å kontrollere at prøvegiver med høy grad av sikkerhet er totalavholdende fra etanol bør en derfor supplere med analyse av etylglukuronid og etylsulfat i urin (tilbys som sanksjonære prøver).

Se også mer utfyllende informasjon om fosfatidyletanol og råd om prøvetaking på avdelingens hjemmesider: www.stolav.no/farma. Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål.