Organisering av innregistreringsarbeid

Publisert 09.03.2023

Det er opp til de enkelte avdelingene hvordan de organiserer arbeidet med innregistrering. I følge § 2-3 i Forskrift om medisinske kvalitetsregistre skal avdelingene melde inn data til nasjonale kvalitetsregistre. Så dette er en pålagt oppgave og det viktig at det organiseres på en god måte som gir oversiktlige prosesser og komplette data for enkeltpasienter med god kvalitet.


Det er hovedsakelig tre forskjellige måter å organisere innregisteringsarbeidet:
  • Direkte elektronisk innregistrering under pasientkonsultasjonen
  • Utfylling av papirskjema ​under pasientkonsultasjonen 
  • Registrering i etterkant av pasientkonsultasjon med journalgjennomgang 
Vi anbefaler dere å registrere så raskt det lar seg gjøre, slik at deres data har best mulig aktualitet. 

Direkte elektronisk innregistrering under pasientkonsultasjonen
Intensjonen når ALS-registeret ble utviklet som lokalt behandlingsregisteter i 2019 ved St. Olavs hospital var at det skulle brukes aktivt elektronisk under pasientkonsultasjonen. På St. Olavs hospital er det noen leger som gjør dette, og noen som benytter seg av metodene beskrevet nedenfor.

Utfylling av papirskjema under pasientkonsultasjonen 
I denne organiseringsmåten er det lege som innhenter samtykke og fyller ut papirskjemaet under pasientkonsultasjonen, også er det enten legen selv eller støttepersonale (f.eks. sykepleier eller sekretær) som registrerer inn elektronisk i etterkant av konsultasjonen.    

Registering i etterkant av pasientkonsultasjon med journalgjennomgang 
Her er det støttepersonell (f.eks. sykepleier eller sekretær) som etterregistrerer pasienter som har samtykket til registeret. Pasientopplysninger som registeret etterspør vil i denne organiseringsmåten innhentes av støttepersonell fra pasientjournal. 

For at denne organiseringsmåten skal være mulig er avdelingen avhengig av å ha/utvikle gode lister/rutiner over hvilke pasienter som har samtykket til ALS-registeret. Fordelen med en slik organisering er at få personer trenger opplæring og kunnskap om registreringssystemet. Ulempen er at dataene ikke går direkte fra behandler til registeret. Skal denne løsningen brukes anbefaler vi at det brukes et strukturert journalnotat for å lette registreringsarbeidet til den som skal registrere inn i registeret.