BAROBS 2 - Langtidsoppfølging etter fedmekirurgi

BAROBS-prosjektet (Bariatric surgery observation study) er et regionalt prosjekt som undersøker langtidseffekter etter fedmekirurgi utført ved offentlige sykehus i Midt-Norge fra 2003 til 2015. Det er Namsos sykehus, St. Olavs hospital og Ålesund sykehus som deltar i prosjektet som ledes fra Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital.

Om studien

I perioden 2018-2020 fikk alle som var operert med gastrisk bypass på grunn av alvorlig fedme, tilbud om en tiårskontroll ved det sykehuset de var operert på. 546 av 930 møtte. Det er publisert flere artikler fra første del av BAROBS-prosjektet.

Våren 2023 starter datainnsamlingen i BAROBS2, hvor 1400 pasienter som ble operert med gastrisk bypass elle gastrisk sleeve i perioden 2010-2015 ved de tre sykehusene i Midt-Norge får invitasjon til å delta. 

BAROBS 2 er et forskningsprosjekt som undersøker varighet av effektene av fedmeoperasjoner som vektnedgang, bedring i tilleggssykdommer og livskvalitet 10-15 år etter at operasjonen ble foretatt. I tillegg kartlegges det om det har oppstått ny sykdom som kan skylles mangeltilstander eller andre uønskede effekter av operasjonene. 

Forskningsprosjektet vil gi ny kunnskap om hvor stor nytte pasienter har av behandlingen på lang sikt, og hvordan pasientgruppen bør følges opp. Kunnskap fra prosjektet vil derfor være til direkte nytte for både pasienter, helsearbeidere og helseplanleggere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom sykehusene i Namsos, Ålesund og St. Olavs hospital ledet av Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital. Brukerrepresentanter har vært aktivt med i utarbeidelsen av prosjektet. 

Alle pasienter som i perioden 2010-2015 ble operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve operasjon pga. alvorlig fedme ved de tre sykehusene inviteres nå til en helsekontroll ved ett av sykehusene og samtidig delta i forskningsprosjektet. Deltagelse i forskningsprosjektet er ikke en betingelse for å få utført helsekontrollen.

Vitenskapelig tittel

BAROBS2 Oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge 2010-2015

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.03.2023 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Personer som ble operert med gastrisk bypass eller gastrisk sleeve ved Namsos sykehus, St. Olavs hospital eller Ålesund sykehus fra 1.1.2010 til 31.12.2015.

Invitasjon til å delta i studien blir i løpet av 2023-2025 sendt den enkelte via helsenorge.no. 

Hva innebærer studien?

Formålet med BAROBS-prosjektet er å kartlegge langtidseffektene av fedmekirurgi i form av varighet av vekttap og bedring av fedmerelaterte sykdommer. Vi undersøker også om fedmekirurgi på lang sikt kan føre til ny sykelighet på grunn av mangeltilstander eller andre konsekvenser av stort vekttap og endring i kroppssammensetning. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder og kontaktperson Ålesund sykehus

Jorunn Sandvik 
E-post: jorunn.sandvik@stolav.no

Kontaktperson St. Olavs hospital

Åsne Ask Hyldmo
E-post: asne.ask.hyldmo@stolav.no

Kontaktperson Namsos sykehus

Siren Nymo
E-post: siren.nymo@helse-nordtrondelag.no

Aktuelle telefonnummer

Senter for fedmeforskning, St. Olavs hospital 72836625
Fedmepoliklinikken Namsos sykehus 74215393
Klinisk forskningspost Ålesund sykehus 70106192

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Møre og Romsdal
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Nord-Trøndelag