Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto LMS

LMS Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP)

Lærings- og mestringssenteret (LMS) gir opplæring til foreldre/foresatte til barn og unge med psykiske vansker. Andre familiemedlemmer og fagpersoner tilknyttet barnet oppfordres også til å delta.

Opplæringstiltakene består av:

 • Diagnosespesifikke dagskurs
 • Søskengrupper
 • Informasjonsmøter om støtteordninger

"Brukerne formidler håp" - LMS ved BUP-klinikk opplever stor pågang på opplæringstiltakene de arrangerer, sier Inger Marie Opøien. Les mer om artikkelen her.

Aktuelle kurs

Om diagnoser

Nyttige lenker

Om læring og mestring

 • Om læring og mestring

  Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

  LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.

  Læringstilbudene utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper.

  LMS arbeider med å utvikle læringstilbud for, og på tvers av, ulike diagnoser, tilbyr informasjon og veiledning, stimulerer til samarbeid mellom brukere, kommunehelsetjeneste og sykehus, deltar i helsefremmende og forebyggende arbeid, og bidrar til at fagfolk blir bedre «pedagoger».

   

  Standard metode

  I etableringsfasen for det første lærings- og mestringssenteret utviklet man en arbeidsmåte som ble kalt «Standard metode». Denne er forankret i verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap.

  Standard metode  (2011, pdf)

   

  Sentrale begreper

  Innenfor lærings- og mestringsarbeidet støtter vi oss på noen sentrale begreper. Det er viktig at den praktiske virkeligheten har støtte i teori og forskning, slik at vi er bevisste på de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.

  Hovedfokus i pasient- og pårørendeopplæring har et helsefremmende perspektiv. Målet med opplæringen er en endring av pasientens kunnskaper og holdninger på ferdighets- og følelsesmessig plan. Aktiviteten er ofte gruppebasert. Fokus er alltid på den som skal mestre, og derfor er brukermedvirkning og dialog sentralt.

  Les mer om sentrale begreper her (pdf).

   

  Forskning og utvikling

  Det er et overordnet mål for Lærings- og mestringssentrene ved St.Olavs Hospital å drive kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud.

  Vi er opptatt av å ta i bruk oppdatert forskning, framskaffe ny kunnskap og omsette dette til daglig praksis i tjenestene våre.

  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har som en av sine oppgaver å sørge for oversikt på feltet.

  http://mestring.no/forskningsomtaler/

   

  Bilde av modellen for kunnskapsbasert praksis

   

Tilbakemelding på denne siden

Publisert: 02.02.2009 11:04 Oppdatert: 11.07.2014 12:29

BUP-klinikk, St. Olavs Hospital - Janne Stormo

Kontaktinformasjon:

Inger Marie Opøien
Inger Marie Opøien

Epost: inger.marie.opoien@stolav.no
Telefon: 72 82 22 03

 


Anne Skare

Epost: anne.skare@stolav.no 
Telefon: 72 82 22 02

 

Besøksadresse:
Klostergata 46
7018 Trondheim

Hjemmeside LMS:
www.stolav.no/buplms

 

Hjemmeside BUP-klinikk:
www.stolav.no/bup