Tjenester

Forskningsposten er et tilbud til forskere tilknyttet helseforetak i Midt-Norge og forskere ved Det medisinske fakultet, NTNU. Forskningsposten er også arena for utprøving av legemidler og medisinsk teknologi på vegne av industri (oppdragsforskning). Forskningsposten vil spesielt være et tilbud ved forskning hvor intervensjonen er mer omfattende enn det som naturlig faller innenfor vanlig praksis ved sengeposter og poliklinikker.

Ikoner

Forskningsposten tilbyr forskningsinfrastruktur i form av egne arealer, observasjons- og laboratorieteknisk utstyr samt helsepersonell med erfaring fra kliniske studier. Enheten gir støtte til praktisk gjennomføring av studier. 

Kjerneoppgavene våre er:

 • Kliniske intervensjoner
 • Mottak, oppbevaring, logging av studiemedisiner
 • Observasjoner og prøvetaking etter protokoll 
 • Dokumentasjon i CRF (papir og web) og journal, rapportering av uønskede hendelser, oppfølging av queries 
 • Håndtering av studierelaterte elektroniske datasystemer (CRF, randomiseringsløsning, bestillinger av legemidler og prøveutstyr)
 • Innsamling, prosessering og biobanking av biologisk materiale
 • Forsendelse av biologisk materiale til sentral lab/utland
 • Elektronisk forsendelse av bildediagnostiske filer
 • Rådgivning om studielogistikk
 • Ivaretakelse og personlig oppfølging av studiedeltakere og forebygging av dropout

Såfremt medisinske hensyn tilsier at pasienten ikke kan flyttes til Forskningsposten, jobber vi ambulant ute i den klinikken pasienten befinner seg.

Forskningspostens personell behersker ulike prosedyrer som ofte benyttes i studier. Listen vil vokse jo flere prosjekter vi har gjennomført:

 • Glukoseclamping 
 • Spirometri med provokasjonstest
 • Smerteterskelmåling 
 • Luktesanstesting
 • Allergitesting
 • Pupillometri
 • Biopsier av hud og fettvev
 • Leddtelling

 

St. Olavs hospital har inkorporert de nasjonale Standard Operating Procedures som er avledet av ICH-GCP. Selv om det kun er i legemiddelstudier vi er pålagt å følge disse, tilstreber vi at denne kvalitetsstandarden også følges i studier med andre invervensjoner. Vårt personell gjennomgår utvidet GCP-trening annethvert år.

Vi har dessuten interne prosedyrer som regulerer vurdering av studiers medisinske risiko og egen beredskap. Alt av Forskningspostens eget tekniske utstyr gjennomgår dokumentert periodisk vedlikehold i henhold til leverandørens anbefalinger. Temperaturer logges kontinuerlig med tanke på oppbevaring av medikamenter og prøver. Og vi forholder oss selvsagt til de studiespesifikke prosedyrer som følger ethvert prosjekt.

Sist oppdatert 05.01.2022