Ansatte og samarbeidspartnere

Leder ObeCe, overlege og førsteamenuensis​

 

Portrettbilde Rønnaug Ødegård

 

 

Rønnaug jobber som overlege ved Avdeling for barn og unge på St. Olavs Hospital, og er leder for Senter for fedmeforskning og innovasjon, ObeCe. Hun er særlig opptatt av utviklings- og forskningsarbeid med mål om å bedre behandlingsresultater for barn og unge med fedme.

Publikasjoner

 

 

Forskningsleder ObeCe, Forsker/PhD, sykepleier

Portrettbilde Magnus Strømmen

Magnus har mange års erfaring med kliniske studier både fra ObeCe og som leder av Forskningsposten ved universitetssykehuset. Hans egen forskning tar utgangspunkt i pasientnære, kliniske problemstillinger, fortrinnsvis forskningsspørsmål knyttet til mulige utilsiktede effekter/senvirkninger av fedmekirurgi. Studiene ser spesielt på utvikling av rusproblemer, absorpsjon av legemidler, endringer i oral helse etter fedmekirurgi. Han er også opptatt av pasientundervisning og bred formidling av denne typen kunnskap.


Publikasjoner

Forsker/PhD

Portrettbilde Christian Klöcker
 

Christian er professor i sosialpsykologi og kvantitative metoder på Institutt for psykologi på NTNU. På ObeCe er han veileder for statistiske analyser, blant annet i registerstudier. Han bidrar også til strategisk utvikling av senteret og i studier som omfatter atferd og atferdsendring. 


Publikasjoner

Forskningskoordinator, MSc

Portrettbilde Monica Devle
 

Monica jobber innen helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid med fokus på forebygging av diabetes type 2. Hun jobber også med tjenesteutvikling i samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten. Monica har ansvar for kompetanseutveksling mellom ulike tjenestenivå deriblant utvikling av senterets nettportal www.kostverktoyet.no. 


Publikasjoner

Spesialfysioterapeut, MSc

Portrettbilde Marte Volden
 

Marte jobber både ved Fedmepoliklinikken for barn og unge og ObeCe. Hun har over 15 års erfaring med utredning og behandling av barn og unge med fedme, og har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagfeltet. Hun jobber hovedsakelig med behandlingsintervensjoner på barn og unge, og kompetanseutveksling og samhandling med primærhelsetjenesten. I 2015-2016 var hun prosjektleder for utviklingen av tilbudet til familier med overvektsproblematikk ved Friskliv og mestring i Trondheim kommune. Marte deltar også i utviklingen av Kostverktøyet.

Marte.Volden@stolav.no


Publikasjoner
 

Forskningskoordinator, MSc, sykepleier

Portrettbilde Hege Bjøru
 

Hege var med å bygge opp Fedmepoliklinikken i perioden 2008 til 2011. Siden dette har hun jobbet i ObeCe som forskningskoordinator, primært opp mot rehabiliteringssentra, medikamentstudier og egeninitierte studier ved ObeCe. Hun forsket i sin master på endring i kognitiv funksjon etter bariatrisk kirurgi.


Publikasjoner

Professor dr. med.

Portrettbilde Bård Kulseng
  

Bård var leder for Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon inntil høsten 2022. Han har mer enn 25 års erfaring innen forskning og klinisk erfaring innen endokrinologi og fedmebehandling.

Publikasjoner

Forskningskoordinator, MSc, sykepleier

Portrettbilde Sissel Salater
 

Sissel har videreutdanning i diabetes/diabetesomsorg og helsepedagogikk, samt en master i Helsevitenskap/Fedme og helse. Hun har 20 års erfaring med industristudier, da primært innen diabetesbehandling.


Publikasjoner

Forsker/PhD, overlege

Portrettbilde Jorunn Sandvik
 

Jorunn forsker på langtidseffekter etter fedmeoperasjoner. Hun er knyttet til ObeCe som leder for den regionale Bariatric surgery observation study (BAROBS) som undersøker hvordan det går 10-15 år etter gastrisk bypass og sleeve gastrektomi. Hun er spesialist i gastroenterologisk kirurgi og jobber som overlege ved Kirurgisk avdeling ved Ålesund sykehus og er 1.amanuensis ved Institutt for helsevitenskap NTNU-Ålesund.


Publikasjoner

Forsker, PhD

Portrettbilde Ellen Ersfjord
 

Ellen er medisinsk antropolog og har doktorgrad innen tematikken barnefedme. På ObeCe jobber hun med kvalitativ forskning tilknyttet medisinskfaglige- og samfunnsvitenskapelige studier av overvekt og fedme. Hun har gjennomført studier innen temaer som sosial ulikhet i helse, forebyggende arbeid, diabetes og pasienters perspektiver tilknyttet nye behandlingsmetoder.

E-post: ellen.ersfjord@uia.no

Publikasjoner

Forsker, PhD, sykepleier

Portrettbilde Ingrid Følling

Ingrid jobber som forsker ved ObeCe og som Førsteamanuensis ved Institutt for Klinisk og Molekylærmedisin ved NTNU der hun underviser og er studieretningsleder for Master i Fedme og Helse. Hun forsker primært innen område fedme og folkehelse, hovedsakelig på forebygging av fedme og type 2 diabetes i primærhelsetjenesten og personer med fedme og overvekt sine forutsetninger for å gjøre endringer i levevaner. Hun bruker både kvantitativ og kvalitativ metode i sitt forskningsarbeid.


Publikasjoner

Portrettbilde Tanja Plasil

Tanja har doktorgrad fra Science and Technology Studies fra institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, Trondheim. I avhandlingen: From Food Regulation to Environmental Challenge: The Construction, Practice and Consequences of Date Labelling in Norway​ undersøkte hun hvordan datomerkingen av mat ble konstruert som en regulering, hvordan den praktiseres langs hele matkjeden og hvilke konsekvenser datomerkingen har. 

På ObeCe er Tanja kvalitativ forsker og ansvarlig for diverse prosjekter. Forskningsområdene omfatter matkultur, kosthold og ernæring for personer med utviklingshemming, forskjeller i mattradisjoner og kosthold mellom by og bygd, overvekt og fedme i en folkehelseperspektiv, og systemer av matproduksjon og forbruk.


Forsker/PhD-stipendiat, overlege

Portrettbilde Åsne Hyldmo

Åsne er spesialist i allmennmedisin og har jobbet som overlege ved Fedmepoliklinikken siden 2016. I ObeCe har hun jobbet med prosjekter knyttet til medikamentell- og kirurgisk behandling av fedme, som f.eks BAROBS og utvikling av verktøy i HelsaMi. Åsne begynner i 2023 på sitt doktorgradsarbeid.

Asne.Ask.Hyldmo@stolav.no


Klinisk ernæringsfysiolog, MSc, PhD-stipendiat

Portrettbilde Tove Drilen

Tove har jobbet med familier som har barn med overvekt siden 2006, og har erfaring fra både sykehus (St. Olavs hospital) og kommune (Friskliv og mestring i Trondheim kommune). I tillegg har hun vært tilknyttet ObeCe siden 2014, som prosjektleder, utvikler og fagansvarlig for nettsiden www.kostverktoyet.no.

Våren 2021 startet hun arbeidet med sin doktorgrad med tittelen: Kan økt kunnskap om kroppsbilde forbedre helsetilbudet til familier som har barn med overvekt?»

Lenke til NTNU sine hjemmesider: https://www.ntnu.no/ansatte/tove.l.drilen

E-post: tove.l.drilen@ntnu.no


Forsker/PhD, klinisk ernæringsfysiolog

Portrettbilde Siren Nymo


Forskningsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, KLINFORSK og forsker ved ObeCe. 
Siren er klinisk ernæringsfysiolog med PhD i fedme og metabolisme. Postdoktor i Helse Nord-Trøndelag. Hun har spisskompetanse innen kliniske intervensjonsstudier for vektreduksjon. I tillegg forsker hun på fedme, lipødem og ulike aspekter ved appetitt, og om hva som skal til for å holde vekta etter fedmekirurgi. I tillegg er hun flittig brukt som ekspert for medieoppslag både lokalt og nasjonalt. Veileder studenter fra ide til konklusjon i kliniske studier.


Sist oppdatert 12.02.2024