Vikar i ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten til St. Olavs hospital gjennomfører sammen med Akuttmedisinsk fagavdeling årlige kurs for nye vikarer. Vi planlegger oppstart av neste kurs i januar 2024, med opptak og seleksjon ved utgangen av 2023. Se lenke til annonsen i Webcruiter.

Ambulansetjenesten ved St. Olavs hospital søker etter vikarer.
Avdelingen består av 22 ambulansestasjoner med 32 ambulanser, 1 helsevakt i operativ drift og ca. 300 ansatte.

Kurset er utarbeidet med formål om å rekruttere og utdanne vikarer til ambulanseavdelingen til St. Olav hospital.
Kompetansekravene i ambulansetjenesten er regulert i akuttmedisinforskriften §11 og må sees på som et minstekrav. 
Ambulanseavdelingen har i mange år gjennomført et velutviklet kurskonsept som skal sikre at kursdeltakerne får nødvendig kompetanse i tråd med forskriften innen kursperioden.

Utdrag fra akuttmedisinforskriften

Ambulansebiler som brukes i ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider eller paramedisiner. Begge personene som bemanner ambulansebilen skal ha førerkort for kjøretøyklassen og minst én av personene skal ha kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. Der det kun er én ambulansearbeider eller paramedisiner, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse.

Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra kravet i første ledd tredje punktum om autorisasjon eller lisens som helsepersonell, dersom den andre personen som skal bemanne ambulansen er andre års lærling i ambulansefag eller paramedisinerstudent som har fullført og bestått andre studieår av fulltidsstudiet eller tredje år av deltidsstudiet.

Virksomhetsledelsen kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra kravet i første ledd tredje punktum om autorisasjon eller lisens som helsepersonell for personell som skal dekke ekstravakter og korttidsvikariater.

Ett av følgende krav:
•    Bachelor paramedisin, eller paramedisinstudenter, påbegynt 3 eller 4 studieår (120 studiepoeng)
•    Sykepleiere, eller sykepleierstudenter påbegynt 3 studieår
•    Medisinerstudenter fra og med 3. studieår
•    Helsepersonell med autorisasjon som har bestått tverrfaglig eksamen ambulansefag

I tillegg:
•    Førerkort klasse B
•    Personlig egnethet
•    Bestå fysiske krav ved kursstart
•    Førerkort klasse C1 bestått innen sommeren 2024
•    Innhente politiattest innen sommeren 2024

Planlagte aktiviteter for vikarutdanningen foregår ihht. tidsplan nedenfor, med obligatorisk oppmøte alle dager.
Kursaktivitet vil foregå både på dag- og kveldstid. Dagene vil både bestå av teoriforelesninger og praktiske øvingsposter. Kursdagene vil foregå i lokaler tilknyttet ambulanseavdelingen.

Kursplan vikarutdanning 2024:

 • 4. januar        Informasjonsmøte (17-22)
 • 11. januar      Nødnettopplæring (17-22)
 • 16. januar      Kurs: PHTLS (09-15)
 • 17. januar      Kurs: PHTLS (09-15)
 • 25. januar      Kurs: PHTLS (09-15)
 • 5. februar       Ambulanseoperativ uke (mandag til torsdag)
 • 12. februar     Ambulanseoperativ uke (KUN hvis kurs 1 blir fullt)
 • 29. februar     Medisinteknisk utstyr/IKT (17-22)
 • 5. mars          AHLR og HMS (17-22)
 • 12. mars        Kurs: AMLS (09-15)
 • 14. mars        Kurs: AMLS (09-15)
 • 8. april           Akuttmedisin (17-22)
 • 24. eller 25. april    Sertifisering Nivå 1

I tillegg kommer arbeidskrav som e-læringer, hospitering og andre arbeidskrav. E-læringene baserer seg i stor grad på nasjonale kurs, men også enkelte egenproduserte.
Tilgang til kursportaler og e-læringer vil bli tildelt ved kursstart.

 • Delta på alle oppsatte dager i kursplanen.
 • Minimum 110 timer hospitering ved ambulansestasjon
 • E-læringer i NAKOS (nasjonal akuttmedisinsk kompetansesenter)
 • E-læringer i Akuttportalen (kurskonseptene AMLS, Advanced Medical Life Support & PHTLS, Prehospital Trauma Life Support)

 

Kurset blir gjennomført i regi av ambulanseavdelingen til St. Olavs hospital med mål om rekruttering av nytilsatte til å dekke grunnbemanning i egen tjeneste.

Kurset legger opp til mye praktisk trening, og vil dekke minstekravet for å kunne arbeide i ambulansetjenesten.

En del av kurset vil bli likevel bli gjennomført som selvstudie og nettbasert studie. Tilgang til de ulike kursportalene vil bli tildelt ved kursstart. Det forventes at hver enkelt deltaker har kjennskap til og behersker bruk av data og internett.

Et av våre mål med kurset er at det skal gi videre inspirasjon og motivasjon til en karriere innen ambulansefaget og etter hvert tilegne seg autorisasjon som ambulansearbeider.

Ambulanseyrket krever god fysikk og mental helse. Fysiske krav er beskrevet under. Det vil bli gjennomført fysisk test ved kursstart.

St. Olav hospital vektlegger personlig egnethet for yrket av våre ansatte. Som en del av våre opptakskrav vil det derfor bli gjennomført et intervju av hver enkelt søker før kursstart for å kartlegge målsetting og forventninger fra arbeidsgiver.

Om kursansvarlig underveis i kurset vurderer at en kandidat ikke leverer i tråd med våre forventninger, vil en få tilbakemelding på dette.

Som kursarrangør er det vår rett til å kunne avslutte opplæringstilbudet for deltakere som ikke møter på samlinger, gjennomfører arbeidskrav til frister eller ikke holder kompetansenivå som er påkrevd.

Vi ønsker her å presisere at gjennomført kurs, ikke gir automatisk jobbtilbud eller vikariat.

Erfaring viser at de som ønsker jobb i tjenesten, får tilbud om vikarvakter og eventuelt midlertidige stillinger. Dette krever av deg som deltaker fleksibilitet i form av tilgjengelighet ovenfor alle våre ambulansestasjoner. 

Fast tilsetting vil kreve autorisasjon som ambulansearbeider.

Kurset er kostnadsfritt for alle deltakere mot at en ved tilsetting forplikter seg til arbeid i ambulanseavdelingen til St. Olav (se Jobb i etterkant av fullført kurs).

Førerkort til klasse C1 dekkes selv av hver enkelt deltaker.

Utrykningskurs kode 160 vil tilbys våre deltakere til redusert pris.

I løpet kursperioden stilles det krav til 110 timer hospitering på ambulanse. Hospiteringen vil foregå på en av ambulansestasjonene i gamle Sør-Trøndelag.

110 timer er satt som et minimumskrav, da det kan være stor variasjon i kjøregrunnlag og oppdragsaktivitet mellom de ulike stasjonene.

I løpet av perioden skal du sammen med veileder gå gjennom en sjekkliste for vikarer som omhandler ambulanseoperative ferdigheter.

I etterkant av kurset vil du få utlevert kursbevis og samtidig bli sertifisert til å være klar som vikar og ambulansepersonell i ambulansetjenesten til St. Olav.

Ved tilsetting forplikter den enkelte seg til å kunne arbeide minimum 400 timer i 2024, herav minst 150 timer/uker i sommerferieperioden (uke 25-33). De som tilsettes må være forberedt på å ta vakter ved alle våre ambulansestasjoner.

Deltakere som fullfører vikarkurs uten å møte forpliktelser om arbeid som skissert i kursplanen, vil bli belastet kursavgift på kr. 25.000,-.

Kurset vil gjennomføres som et årlig kurs. Søknad skjer via St. Olavs sine nettsider og rekrutteringssystemet Webcruiter. Annonsen for påmelding finnes under «ledige stillinger».

Skriv kort om bakgrunnen for kurssøknad og legg ved eventuelt CV. Dine kontaktpersoner vil være kursledere Eivind Stølhaug og Mads Kristian Strand.

Ambulanseavdelingen stiller krav enkelte fysiske krav av alle ansatte.

Ny vikarkontrakt forutsetter at fysisk test er gjennomført og bestått ved kursstart, deretter hvert 3. år i operativ tjeneste.

Fysisk test vil bli gjennomført i større grupper som en del av opptaket til kurset. Du vil få nærmere informasjon om tid og sted for oppmøte etter påmelding.

Til testen må du kunne:

 • Løpetest: 3000 meter. Krav til bestått er 18:00 min
 • Markløft: 90kg pasient på forflytningsbrett. Brettet skal løftes og holdes stødig i ett minutt, før kandidatene bytter plass og gjentar øvelsen
 • Bæretest: Bæring av pasient på bærestol opp og ned trapp. Trappen er på 20 trappetrinn. Kandidatene bytter plass i bunnen av trappa og gjentar øvelsen
 • Planken: Holde planken i ett minutt
 • Sit-ups: Totalt 20 repetisjoner

I tillegg må du dokumentere at du er svømmedyktig:

 • Hoppe/stupe ut på dypt vann
 • Dykke fra overflaten/svømme under vann
 • Svømme på mage og rygg
 • Puste avslappet og rytmisk tilpasset svømme-art
 • Rulle fra mage til rygg, og omvendt
 • Flyte med så lite bevegelse som mulig

   

Sist oppdatert 07.11.2023