En stor hvit bygning med en gate og folk som går rundt

Hovedintensiv

På Hovedintensiv gir vi avansert medisinsk behandling og sykepleie til alvorlig/ kritisk syke pasienter i forbindelse med store operasjoner, alvorlige ulykker eller annen sykdom.  Vi behandler pasienter fra hele Helse Midt-Norge.

Pasientene på Hovedintensiv har behov for kontinuerlig overvåkning og observasjon og er tilkoblet avansert medisinskteknisk utstyr. De fleste av pasientene får respiratorbehandling over en kortere eller lengre periode.  Avdelingen har spesialkompetanse innen akutt kritisk sykdom.
Vi jobber for å utøve og utvikle den beste behandling og pleie til pasient og pårørende. Det vil oftest være minst en intensivsykepleier/ sykepleier tilstede hos pasienten til enhver tid. Oppholdet kan vare fra noen dager til uker. Når pasientens tilstand tilsier det, vil det bli aktuelt med flytting til annen overvåkningsavdeling, sengepost eller lokalsykehus.

En intensivsykepleiers hverdag (video)

Hovedintensiv er en av landets største intensivavdelinger. Avdelingen er en del av Klinikk for Anestesi- og intensivmedisin, og er lokalisert i Akutten og Hjerte- lunge- senteret (2.etg).
Avdelingen er delt inn i en intensivenhet og en postoperativ enhet.  Vi har 10 intensivplasser og 11 postoperative plasser. På intensivenheten har vi enkeltrom til hver pasient.

Personalet ønsker å samarbeide med pårørende og ta hensyn til pårørendes behov slik at deres tilstedeværelse kan være til hjelp i pasientomsorgen.
På grunn av høy aktivitet i avdelingen er det faste besøkstider:

  • 10.00-14.30
  • 16.30-18.30
  • 20.00-21.30

For mer informasjon henviser vi til avdelingens brosjyre:

«Velkommen til Hovedintensiv» (PDF)

Ved Hovedintensiv jobber ca. 140 sykepleiere, derav 80% med videreutdanning innenfor intensivsykepleie. Vi har 8 faste anestesioverleger knyttet til avdelingen med spesialområde innenfor intensivmedisin.

Arbeidsoppgavene på Hovedintensiv er varierte og utfordrende. Vi utøver pleie- og behandling til akutt/ kritisk syke pasienter og ivaretar pårørende i en situasjon som kan oppleves uoversiktlig, uforutsigbar og vanskelig.

Avdelingen har et godt tverrfaglig samarbeid med medisinske og kirurgiske leger, fysioterapeuter og andre faggrupper.  I perioder har vi studenter og hospitanter i avdelingen.

Avdelingens ledelse består av avdelingssjef legetjenesten, Pål Klepstad og avdelingssjef for sykepleietjenesten,
Trude Småvik.

Vi har 5 seksjonsledere med ansvar for daglig drift og personalansvar. Det er også to undervisningssykepleiere i avdelingen, med ansvar for faglig utvikling.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

2.etasje i Akutten og Hjerte- lungesentret.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim