RedSalmon

Luftveissykdom hos arbeidere i lakseforedlingsindustrien

Ved arbeidsmedisinsk avdeling får vi henvist et betydelig antall pasienter med luftveisplager som arbeider med foredling av oppdrettslaks. De jobber på fabrikker som slakter, fileterer og pakker laksen. Mange av disse har astma som er forårsaket av arbeidet deres. 

Spirometri

Foto: Colourbox

Kunnskapsgrunnlag  

Astma som er forårsaket av arbeidet kalles for arbeidsbetinget astma. Ved foredling av mat spres ørsmå biter av maten til lufta i fabrikken. Når de ansatte i fabrikken puster inn, trekkes matbitene ned i lungene sammen med lufta. Der kan de forårsake allergi og astma.  Omfanget av arbeidsbetinget astma i lakseforedlingsindustrien er ukjent, og vi vet ikke nøyaktig hva det er i arbeidsmiljøet som gir sykdom, men noen av pasientene er allergiske mot laksekjøtt-protein. 

Mål for prosjektet 

Vi ønsker å finne ut hvor mange av de henviste pasientene som har fått astma på grunn av arbeidet. Videre vil vi beskrive symptomer, arbeidsoppgaver og funn på kliniske tester. Spesielt vil vi undersøke hvor mange av dem som har allergi mot laks, og hvilken del av laksen (skinn, kjøtt, innvoller) pasientene reagerer på, for å kunne si noe om sykdomsmekanismer og undertyper av astma i denne gruppen. Gjennom kunnskap om omfang og sykdomsmekanismer håper vi å bidra til å forebygge arbeidsbetinget astma i lakseforedlingsindustrien.  

Status og gjennomføring 

Siden desember 2019 har vi inkludert alle pasienter som jobber med foredling av laks og er henvist til arbeidsmedisinsk poliklinikk med luftveissymptomer i et register. Studien er planlagt å løpe til 2029, og vi planlegger å inkludere totalt 50-100 pasienter. Per februar 2024 (halvveis ut i studien) har vi inkludert totalt 35 pasienter. Det gjennomføres allergitester og lungefunksjonstester av alle studiedeltakerne. Studien er godkjent av Regional Etisk Komitè (REK), med referansenummer 7158.  

Eksterne samarbeidspartnere 

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.  

Kontaktinformasjon 

Carl Fredrik Fagernæs (carl.fredrik.fagernes@stolav.no) 

Sist oppdatert 09.02.2024