Meldeplikt - Arbeidsrelatert sykdom

Arbeidsmiljølovens § 22 sier at leger har plikt til å melde arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet (skjema 154 b) dersom det er en rimelig mistanke om at pasientens sykdom skyldes forhold på arbeidsstedet. Når pasienter henvises til vår avdeling, ber vi henvisende lege vurdere om slik melding bør være sendt. Dersom pasienten samtykker, kan det sendes kopi til NAV, for oppfølging overfor arbeidsgiveren.

 
I en del sammenhenger kan yrkessykdom berettige til menerstatning og tilleggsytelser fra Folketrygden ved uførhet, og pasienter kan ved henvendelse til lokalt NAV be om å få sin sykdom vurdert som yrkessykdom.
  

Sist oppdatert 11.01.2024