Om avdelingen

Avdelingens hovedmålsetting er å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske tjenester.

Arbeidsmedisinsk avdeling ble opprettet i 1990 etter initiativ fra Sosial- og helsedepartementet. Forut for dette lå det mange års arbeid fra det arbeidsmedisinske miljøet og partene i arbeidslivet. Avdelingen ble åpnet av sosial og helsemenister Wenche Frogn Sellæg den 10.9.1990.
Offisiell åpning av Arbeidsmedisinsk avdeling 10.09.1990

Foto: Privat

Fra venstre: Professor og dekan ved Det medisinske fakultet professor Kåre Molne, Avdelingsoverlege arbeidsmedisinsk avdeling Bjørn Hilt, Spesialsykepleier arbeidsmedisinsk avdeling Torgunn Qvenild, Sosialminister Wenche Frogn Sellæg, Overlege arbeidsmedisinsk avdeling Håkon Lasse Leira, Direktør RIT Harald Holand, Yrkeshygieniker arbeidsmedisinsk avdeling Arne Tiltnes.
 

Finansiering

Arbeidsmedisinsk avdeling ble fra starten finansiert med direkte bevilgninger fra Sosialdepartementet, som bidrag til fylkeskommunene for oppretting og drift av yrkes- og arbeidsmedisinske avdelinger ved regionsykehusene. F.o.m. 1995 ble denne bevilgningen til de arbeidsmedisinske avdelingene ved universitetssykehusene en del av funksjonstilskuddet. Fra 2002 er bevilgningen en del av rammetilskuddet til de Regionale helseforetakene og fra 2008 ble dette økt med 3,6 mill kroner for å styrke utrednings- og spesialistutdanningskapasiteten.
 
Ofte kan plager, uansett årsak, forsterkes og vedlikeholdes av psykologiske forhold. Ut fra dette har vi funnet det hensiktsmessig å tilby samtaler med psykolog som et supplement til medisinsk utredning.
 
Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs hospital legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og til å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid.

Hovedmålsetting

Arbeidsmedisinsk avdeling vil arbeide for å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i Midt-Norge et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske tjenester for gjennom det å bidra til forebyggelse av arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Delmålsettinger/oppgaver

  1. Utrede pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til trygdevesenet og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet.
  2. Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre.
  3. Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidsammenheng.
  4. Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som primært drives av bedriftshelsetjenester og/eller andre avdelinger/institusjoner.
  5. Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse.
  6. Drive utdanning i arbeidsmedisin og yrkeshygiene.

Avdelingens personale arbeider for en best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og legger vekt på et åpent og positivt miljø som fremmer innsatsen og øker kvaliteten på det arbeidet som utføres.

Sist oppdatert 01.02.2024