Søknad om godkjenning av yrkessykdom

Hva er yrkessykdom?

En sykdom kan godkjennes som yrkessykdom hvis det er en følge av skadelig påvirkning i arbeidet og samtidig er en av sykdommene som er nevnt i Forskrift om yrkessykdommer.

Du kan ha rett til både ytelser fra Folketrygden (NAV) og fra Lov om yrkesskadeforsikring (din arbeidsgivers forsikringsselskap). Det anbefales å søke begge instanser.

Man kan også få godkjent skade i arbeidstiden på arbeidsplassen som yrkesskade.

Hvordan gå frem for å få sykdommen godkjent

Folketrygdloven

Arbeidsgivere har plikt til å sende skademelding for deg ved arbeidsulykker og skadelig helsepåvirkning under arbeid. Dette utløser en søknadsprosess der NAV vil vurdere om skaden/sykdommen kan godkjennes som yrkesskade eller yrkessykdom. I den forbindelse kan NAV etterspørre dokumentasjon, for eksempel fra din arbeidsgiver eller fra legeundersøkelser. I tillegg blir man bedt om å fylle ut en egenerklæring.

Hvis arbeidsgiver ikke sender inn skademelding til NAV kan du gjøre det selv eller enten be fastlege eller bedriftslege om hjelp.

Meldefrist er ett år etter at du som ble syk ble klar over at årsaken til sykdommen. For skade er det krav om at det meldes innen ett år etter arbeidsulykken.

Hvis NAV godkjenner søknaden kan dette gi rettigheter og gunstigere beregning av pengestøtter fra NAV (ulike ytelser ved sykdom, skade og død). Er yrkessykdommen din varig kan du evt. få menerstatning. NAV har informative hjemmesider om slike ytelser. Se også eget skjema fra oss.

Lov om yrkesskadeforsikring

Ta kontakt med din nåværende arbeidsgiver, eventuelt den siste du var ansatt hos og spør hvilket forsikringsselskap bedriften har tegnet yrkesskadeforsikring i.

Ring så eller skriv brev til dette forsikringsselskapet og si du vil søke om yrkesskadeerstatning.

Dersom bedriften du var ansatt i har gått konkurs, er opphørt eller ikke har tegnet forsikring skal krav om erstatning sendes direkte til:

YFF c/o Riisa & co, postboks 3119 Elisenberg, 0207 Oslo

Forsikringsselskapet vil vanligvis innhente opplysninger både fra NAV, din faste lege og eventuelt andre før erstatningskravet blir behandlet.

Arbeidstakers (ditt) krav mot forsikringsselskapet foreldes etter tre år. Denne fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret du fikk eller burde skaffet deg kunnskap om forholdene du begrunner kravet med.

Innvilget yrkesskadeerstatning skal dekke alle økonomiske tap som er oppstått som følge av yrkessykdommen, som påført tapt arbeidsinntekt, fremtidig tapt arbeidstinntekt, påførte merutgifter og fremtidige merutgifter. Man kan også få menerstatning m.m. Ikke alle erstatingspostene er aktuelle for alle saker.

Det kan være aktuelt å be om bistand i slike saker, for eksempel fra advokat. Hvis du er fagorganisert kan det hende at du kan ha rett på advokatbistand via fagforeningen.

Dine nødvendige advokatutgifter kan i mange tilfeller dekkes av det ansvarlige forsikringsselskapet, men det kan være litt ulik praksis fra selskap til selskap. Hvis du allerede har tatt kontakt med advokat bør du på et tidlig tidspunkt avklare med forsikringsselskapet hva som kan dekkes.

Hvis yrkesskaden/yrkessykdommen blir godkjent vil dine påførte advokatutgifter uansett dekkes av forsikringsselskapet.

P​asientorganisasjoner

Det finnes flere pasientorganisasjoner som kan være til hjelp. Her kan nevnes Norges Astma- og Allergiforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.  Du kan kontakte dem direkte for ytterligere informasjon.

Annet

Det er praktisk å sørge for at du selv har kopi av de forskjellige søknader og meldinger.  Det blir fort mange papirer å holde orden på, og mange synes det er lurt å samle disse i egen perm.

 

Orientering om ulike stønader ved godkjent yrkessykdom eller yrkesskade.pdf

 

Pasient info Rettigheter ved arbeidsrelatert sykdom.pdf

 

Sist oppdatert 23.01.2023