Landbruk

Undersøkelse av Bønders Eksponering for Luftforurensning i Løsdriftsfjøs

Ammoniakk-gassen kan være skadelig både for bonden og dyra.

Publisert 13.01.2024
Sist oppdatert 25.01.2024
Moderne løsdriftsfjøs (Foto: Ellen Kristina Baclayon Johansen)

Landbruket er i stadig endring, og et eksempel på dette er overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs. Denne overgangen kan føre til ulike typer og nivåer av eksponering for luftforurensninger. I takt med at mange nå gjør denne overgangen, er det avgjørende å ha kunnskap om hvilke forurensninger som finnes i løsdriftsfjøs. Dette for å kunne implementere passende tiltak tidlig i konstruksjonsfasen. Dette har Ellen Kristina Baclayon Johansen sett nærmere på i sin masteroppgave.

I denne studien ble tre løsdriftsfjøs undersøkt for å kartlegge eksponeringen av bønder for luftbårne forurensninger. To typer støv (PM10 og totalstøv), samt fem gasser (metan, ammoniakk, flyktige organiske forbindelser (VOC), hydrogensulfid og nitrogenoksid) ble målt med personlige luftprøvetakere. En arbeidslogg ble ført for å identifisere aktiviteter og steder som kunne føre til høy eksponering. Temperatur, karbondioksid og relativ luftfuktighet ble målt med stasjonært måleutstyr.

Resultatene, tatt med forbehold om usikkerheter grunnet få målinger, indikerer at overeksponering for ammoniakk ikke kan utelukkes på noen av gårdene i studien. For fjøs nummer 3 kunne overeksponering for støv heller ikke utelukkes. Aktiviteter som førte til høy støveksponering inkluderte rengjøring/bruk av høytrykksspyler, fjerning av gjødsel, bruk av fôrmikser for kveg, håndtering av dyr, halm, kraftfôrpellets, sagspon, kalk til fjøs, og melkepulver. Konstruksjonsfaktorer som ventilasjon og lagring av gjødsel syntes å være viktigere for gassutsetting enn bondens aktiviteter.

Det ble også observert at ammoniakksensoren av og til viste negative verdier. Sensoren hadde kryssensitivitet til klorgass, og mulig eksponering for klorgass og kloraminer ble derfor diskutert.

Dette arbeidet understreker viktigheten av å forstå og redusere eksponering for luftbårne forurensninger i moderne landbruk. Med bedre kunnskap kan bønder ta i bruk forebyggende tiltak for å beskytte sin egen helse. 

Referanser

Artikkel på Forskning.no

Masteroppgave (NTNU Open)