Plan for videregående skoler i Møre og Romsdal

Felles løft for forebygging av rusmiddelproblemer

Rusplanen for videregående opplæring i videregående opplæring i Møre og Romsdal revideres. I planen vises det til nyttige verktøy som skolene kan benytte seg av.

Rita Valkvæ
Publisert 02.01.2023
Sist oppdatert 22.05.2023
ni personer rundt et bord
Rose Mari Skarset, Inger-Kristin Kristiansen, Paula Reitan Lie, Liv Toril Amundsen, Arild Helland, Linda Sævik, Kristin Vonheim, Annika Hessen og Hanne Staurset. Foto: Rita Valkvæ

I  2010 ble det utviklet en plan for rusarbeidet i videregående opplæring i Møre og Romsdal.  Initiativet kom fra de videregående skolene som ønsket en felles plan for hvordan de skulle handle når de var bekymret for elevers rusmiddelbruk. Planen skulle være kort og konkret på verktøy og rutiner. Den skulle være tilgjengelig på skolens hjemmesider og ivareta målet om at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

​Ansatte, elever og foresatte

Nå er det behov for å revidere og revitalisere planen. Arbeidsgruppen består av en representant for utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, regionale rådgiverkoordinatorer for skolene i fylket, elev- og lærlingsombud og KORUS.  


Første del i planen omhandler forebygging og henvender seg til ansatte i skolen, elever og foresatte. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Skolen skal formidle kunnskap om rusmiddel og skader i undervisningen. Rusplanen viser til nyttige verktøy som skolene kan benytte seg av. Det er også et mål at læreren tar opp temaet rus før det blir et problem, som et naturlig emne i elevsamtalene mellom lærer og elev.

Rutiner og samtaleverktøy

Den andre delen av planen omhandler tidlig innsats ved bekymring. Planen viser til rutiner og samtaleverktøy som ansatte på skolen kan benytte seg av for å komme i posisjon til elever og henvise til hjelp.

Den tredje delen omhandler elever som pårørende når foresatte eller søsken har en ruslidelse. Disse elevene trenger å bli sett og ha tilgang på mennesker som kan ivareta dem i en vanskelig livssituasjon.

På det forrige møtet hadde arbeidsgruppa besøk av politiet for å avklare hvilke ressurser politiet kan bidra med i samarbeid med skolene for å forebygge rusmiddelbruk og misbruk. På neste møte i arbeidsgruppa er statsforvalteren invitert for å avklare lovverket som omhandler meldeplikt til barnevernet ved bekymring om rusmisbruk. Målet er at tolking og praktisering av lovverket skal være klinkende klart og trygge alle ansatte på sitt ansvar.

Planen skal legges ut på en felles Teams-plattform for ansatte ved skolen slik at den blir lett tilgjengelig og den skal trykkes opp i format av plakater og foldere. Det vil også bli tilbud om undervisning fra KORUS til ansatte i skolene som ønsker mer kompetanse om hvordan forebygge rusmiddelbruk, tidlig innsats og eleven som pårørende. 
 

Kontakt

Rita Valkvæ
Seksjonsleder, Møre og Romsdal
Telefon: 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no