Illustrasjon: BFoto av sovende baby

Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital. Vi er en av landets større fødeavdelinger, og ca. 3700 barn kommer til verden hvert år hos oss. Avdelingen ivaretar lokal og regionsykehusfunksjoner for denne pasientgruppen. Mer informasjon om våre seksjoner finner du nederst på denne siden.

Alle fødende bør ringe Innleggelsestelefonen for fødende før de drar til Fødeavdelingen.

Telefonnummer: 72 57 57 77

Om du ikke får kontakt med jordmor på denne telefonen, og ikke kan vente og ringe tilbake senere, ring 113.

Fødeavdelingen består av 5 seksjoner:

- Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk 
- Føde observasjon
- Fødeseksjonen
- St.Olavs fødestue
- Barselseksjon

 

Svangerskap

Den første kontakten med sykehuset er ofte møte med ultralydjordmor ved Senter for fostermedisin som gjør en terminbestemmende ultralydundersøkelse. Svangerskapspoliklinikken er for gravide som har behov for ekstra oppfølging i svangerskapet i tillegg til at de følges i primærhelsetjenesten. Psykososialt team følger opp gravide med spesielle behov for svangerskapskontroll, veiledning og støttesamtaler. Alle som får time til ultralyd eller poliklinisk konsultasjon blir henvist fra lege eller jordmor i primærhelsetjenesten.

Føde observasjon er for gravide som har behov for innleggelse i sykehus grunnet komplikasjoner i svangerskap eller igangsettelse av fødsel. Gravide som har behov for å være i nærheten av sykehus, for behandling og oppfølging i svangerskapet, kan få tildelt rom på pasienthotellet.
I svangerskapsuke 35-36 tilbys innskriving i fødejournal til alle førstegangsfødende bosatt i Trondheim kommune og alle fremmedspråklige.


Fødsel

Fødemottak er for gravide som er i begynnende fødsel, og for gravide med et akutt behov for vurdering. Det kan for eksempel være mindre liv, kraftig blødning, eller sterke smerter. Det er jordmødre som jobber i fødemottak.
De svarer på telefonen og avgjør om kvinnen skal innlegges, kontakte egen jordmor/lege eller om det ikke er nødvendig med annen vurdering enn den som gjøres over telefon.

Fødeseksjonen
: Kvinner med sykdom som har betydning for svangerskapet og fødselen, eller komplikasjoner i svangerskapet skal føde på Fødeseksjonen.
St. Olavs fødestue: Friske kvinner med normale svangerskap og forventet normal fødsel skal i utgangspunktet føde på St. Olavs fødestue.

Differensiering av fødselsomsorgen og seleksjon av fødested foregår kontinuerlig i svangerskapsomsorgen, ved innskriving i fødejournal, i fødemottak og telefon.


Barseltid

Barsel er for kvinner og nyfødte som trenger ekstra oppfølging eller observasjon etter fødselen.

Barsel på pasienthotellet er for friske mødre og nyfødte barn med forventet normalt barselforløp.

Jordmor hjem er et tilbud for friske mødre og barn i Trondheim kommune som ønsker barselomsorg i hjemmet, og reiser hjem innen 24 timer etter fødsel.

Ammepoliklinikk er et tilbud for mødre som trenger ammeveiledning de første 14 dagene etter fødselen. Kvinnen kan selv ta kontakt, trenger ikke henvisning. 


 

Fødeavdelingen har et differensiert fødetilbud.
Det betyr at du som fødende får et tilbud som er tilpasset din situasjon og dine behov.

Vi praktiserer en differensiering som er i tråd med WHO's 10 prinsipper for perinatal omsorg.
Differensiering innebærer en vurdering av dine antatte behov for omsorg og oppfølging ved fødselen.
På Fødeavdelingen deles de fødende inn i to grupper:

 • En grønn gruppe for friske gravide som har gjennomgått et normalt svangerskap, har barn i hodeleie og har spontan start av fødselen i uke 37-42.
 • En rød gruppe for kvinner som har medisinske risikofaktorer og trenger spesiell årvåkenhet ved fødselen.

Ved innkomst blir du vurdert med hensyn til hvilken gruppe du tilhører.
Dette vurderes også fortløpende under hele fødselsforløpet.
Starter du i grønn gruppe kan du senere overføres til rød gruppe.
Differensieringen baserer seg på opplysningene i Helsekort for gravide, pasientjournalen din og opplysninger fra deg selv.

Hos kvinner i grønn gruppe vil det for eksempel ikke lenger være rutine å ta en elektronisk registrering av fosterlyden (CTG). Barnets hjertelyd sjekkes enten med trestetoskop eller med det elektroniske stetoskopet.
Så langt som mulig tar vi hensyn til dine ønsker og behov.

Blir du plassert i rød gruppe forblir du i denne gruppen til fødselen er over. Overføring til rød gruppe skjer etter spesielle overflyttingskriterier, eksempelvis dersom du trenger kontinuerlig fosterovervåking, har manglende fremgang, trenger ristimulering, eller det er mistanke om infeksjon eller fostervannet har blitt misfarget.

Vi er godkjent som mor-barn-vennlig sykehus:

10 trinn for å bli godkjent som Mor-barn-vennlig sykehus

 1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell ved avdelingen.
 2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge ammeprosedyren.
 3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de kan gjøre for å få til ammingen.
 4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i minst én time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted.
  Gjøre mødrene oppmerksomme på tidlige tegn på sult/sugebehov hos barnet.
 5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn.
 6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt når det er medisinsk grunn til det.
 7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet.
 8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering.
 9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, i alle fall til ammingen er veletablert.
 10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen. Helsetjenesten bør informere om Ammehjelpen, og støtte opprettelsen av ammehjelpgrupper.

Det er ikke nødvendig å søke om fødeplass ved St. Olavs hospital.
Du vil automatisk være registrert når du har vært på ultralyd screening og har levert inn informasjonsskjema.
Dette skjemaet vil du få tilsendt i posten sammen med time til ultralyd.

Utfylt skjema kan sendes i posten til:


St. Olavs hospital
Fødeavdelingen
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Informasjonsskjema Fødeavdelingen.pdf

 • Ledsager har anledning til å filme eller ta bilder av kvinnen under åpningsfasen.
 • Det er ikke anledning til å filme eller ta bilder under utdrivningstiden.
 • Det er ikke anledning til å filme eller ta bilder på operasjonsstua.
 • Foreldrene har anledning til å filme eller ta bilder av barnet, og seg selv etter fødselen.
 • Dersom paret ønsker å filme eller å ta bilder av personalet, skal personalet spørres om lov til å gjøre det.

Under finner du informasjon om forskningsstudier som pågår.
Klikk deg inn på den studien du ønsker mere informasjon om eventuelt det du selv deltar i:

VisiBeam - Pilotstudie på fødeavdelingen

Forespørsel om deltakelse og samtykkeskjema til Visibeam finner du her

Les mer om ultralydoppfinnelsen Visibeam Avsluttet

Din Fødsel - Studie om barsel og fødselsopplevelsen ved St. Olavs hospital


Les mer om svangerskapsoppfølging i Trondheim kommune


 

Kontakt

For fødende:

For andre spørsmål: 72573000

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken, Fødeavdelingen
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fødeavdelingen ligger i 5. etasje i Kvinne-barn-senteret på Øya.

Innleggelse og besøk:
Fødeseksjonen, St. Olavs fødestue, Føde Observasjon: 
- Gå til inngang på baksiden av Kvinne-barn-senteret og ta heisen opp i 5. etasje.

Besøk på Barselseksjonen:
- Gå inn via hovedinngangen, deretter videre i 1. etasje, forbi gynekologisk poliklinikk og ta heisen opp i 5. etasje.

- Har du time på Svangerskapspoliklinikken og/eller Senter for fostermedisin går du inn hovedinngangen og tar heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim