Fødeseksjonen

Vi ønsker at du ringer til Fødeavdelingen når fødselen er i gang.  Telefonnummer: 72 57 57 77 Her får du snakke med erfarne jordmødre som vil gi råd og veiledning om tegn på begynnende fødsel og når du skal komme til innleggelse. Vi vil også klargjøre fødestue og finne hvilken jordmor som skal ta i mot deg når du kommer. Om du er usikker på om fødselen har startet kan du også ringe dette nummeret. Dette nummeret er for akutte situasjoner knyttet til fødsel. Derfor skal dette nummeret ikke ringes for å søke råd om generelle svangerskapsplager. Ta kontakt med din fastlege og kommunejordmor for dette.

Det er ikke nødvendig å søke om fødeplass ved St. Olavs hospital.
Du vil automatisk være registrert når du har vært på ultralyd screening og har levert inn informasjonsskjema.
Dette skjemaet vil du få tilsendt i posten sammen med time til ultralyd.
Hvis du ikke har mottatt skjemaet, ber vi deg laste det ned, fylle det ut og sende det til fødeavdelingen så snart som mulig.

Utfylt skjema kan sendes i posten til:

St. Olavs hospital
Fødeavdelingen
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Informasjonsskjema til Fødeavdelingen finner du her

 

Fødeavdelingen har et differensiert fødetilbud.
Det betyr at du som fødende får et tilbud som er tilpasset din situasjon og dine behov. Vi praktiserer en differensiering som er i tråd med WHOs ti prinsipper for perinatal omsorg.
Differensiering innebærer en vurdering av dine antatte behov for omsorg og oppfølging ved fødselen. 

På Fødeavdelingen deles de fødende inn i to grupper:

  • En grønn gruppe for friske gravide som har gjennomgått et normalt svangerskap, har barn i hodeleie og har spontan start av fødselen i uke 37-42.

  • En rød gruppe for kvinner som har medisinske risikofaktorer og trenger spesiell årvåkenhet ved fødselen.

Ved innkomst blir du vurdert med hensyn til hvilken gruppe du tilhører.
Dette vurderes også fortløpende under hele fødselsforløpet.
Starter du i grønn gruppe kan du senere overføres til rød gruppe.
Differensieringen baserer seg på opplysningene i Helsekort for gravide, pasientjournalen din og opplysninger fra deg selv.
Hos kvinner i grønn gruppe vil det for eksempel ikke lenger være rutine å ta en elektronisk registrering av fosterlyden (CTG).
Barnets hjertelyd sjekkes enten med trestetoskop eller med det elektroniske stetoskopet.

Så langt som mulig tar vi hensyn til dine ønsker og behov.

Blir du plassert i rød gruppe forblir du i denne gruppen til fødselen er over. Overføring til rød gruppe skjer etter spesielle overflyttingskriterier, eksempelvis dersom du trenger kontinuerlig fosterovervåking, har manglende fremgang, trenger ristimulering, eller det er mistanke om infeksjon eller fostervannet har blitt misfarget.

 

Det offentlige har plikt til å fastsette farskap for barn som det ikke er fastsatt farskap for. Foreldreansvar er den plikten og retten foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller de som har foreldreansvar er også barnets verge.


Les mer om dette på helsenorge.no sine nettsider.

En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer.
Barnet må være født ved hjelp av assistert befruktning.

Les mer om dette på skatteetaten.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fødeavdelingen ligger i 5. etasje i Kvinne-barn-senteret på Øya

Innleggelse:
Fødeseksjonen, St. Olavs fødestue, Føde Observasjon: 
- Gå til inngang på baksiden av Kvinne-barn-senteret og ta heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim