Foto av Vevrosenteret , fra vest , mot inngangen

Avdeling for geriatri

Avdeling for geriatri er en spesialavdeling for eldre pasienter med sammensatte sykdomsbilder. Geriatriske pasienter har ofte mange somatiske sykdommer, sviktende funksjonsevne og falltendens. Mange har også kognitiv svikt eller psykiske lidelser.  Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud i samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten for inneliggende og polikliniske pasienter. Vi har også fokus på undervisning og forskning. Avdelingssjef: Ingrid Wiig Seksjonsleder sykepleie: Gry Jannike Kristoffersen og Line Holmen

Forskningsvirksomhet

Avdelingen har en aktiv forskningsgruppe som har fokus på kognitiv svikt, nedsatt mobilitet og fall og helsetjenesteforskning.

Vi har gjennom flere studier vist at geriatriske pasienter har god nytte av utredning og behandling hos oss. Disse studiene har vakt interesse nasjonal og internasjonalt. Våre forskere er en del av Forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag, Institutt for Nevromedisin, NTNU. Vi har fokus på samhandling gjennom årlige møter med demensteamene i fylket. I Fosen Fjellheimen-prosjektet jobber vi for å øke kompetansen på geriatri i kommunene og lage gode pasientløp for geriatriske pasienter.

Avdelingen har fokus på kompetanseheving internt og eksternt og underviser mye NTNU, andre høyskoler og for helsepersonell ansatt i kommunene og på sykehus og for brukerorganisasjoner.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Medisinsk klinikk
Avdeling for geriatri
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim