Psykisk helsevern

Fra 01.01.2021 ble Divisjon Psykisk helsevern delt i to klinikker; Klinikk psykisk helsevern, akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet. Psykisk helsevern skal tilby utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger. Behandlingstilbudet omfatter akuttbehandling, ambulante tjenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tjenester.

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt distriktspsykiatrisk senter (voksne) eller ved en lokal barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. De som har behov for slik behandling må ha henvisning fra sin fastlege. I tillegg finnes et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialiserte behandlingstilbud. 

Øyeblikkelig-/akutt-hjelp

På kveld, natt og helg: kontakt legevakt på telefon 116 117. 

Dagtid på ukedager; kl. 08.00 - 15.30 anbefales det at man tar kontakt med fastlege. Deretter kan Ambulant akutt team ved Nidaros DPS (tlf. 73 86 54 00) og Nidelv DPS (tlf. 72 82 37 20) kontaktes. 

 

Felles stab

De to klinikkene for psykisk helsevern har felles stab. Staben skal arbeide for at St. Olavs hospital fremstår med et koordinert og sammenhengende psykiatritilbud på spesialisthelsetjenestenivå i tråd med foretakets målsettinger.


Staben har følgende hovedfunksjoner: 

 

 1. Rådgivningsfunksjon: Bidra til at faglighet og kvalitet vektlegges i grunnlag for divisjonssjefens og avdelingsledernes samlede beslutninger.
 2. Utviklingsoppgaver: Ta initiativ til, bidra til og støtte opp under divisjonens/avdelingenes gjennomføring av prosjekter som bidrar til utvikling av psykisk helsevern.
 3. Oppfølgingsoppgaver: Bidra til at divisjonen opptrer samlet og i tråd med de krav og forventninger som rettes mot psykisk helsevern som helhet, ihht styringsdokumentene.
 4. Utadrettet virksomhet: Ivareta eksternt samarbeid og representasjon i forhold til alle relevante samarbeidspartnere, slik at tjenestene utvikles i dialog.
 5. Koordinerende og tverrgående funksjon innen divisjon psykisk helsevern: Ivareta et overordet/ systemmessig ansvar for økonomi, registrering, kvalitet, faglig forsvarlighet, etikk og kontinuitet innen behandling, ansettelser, utdanning og forskning, samt foreslå og koordinere tiltak og planer som fremmer dette ihht opptrappingsplanens mål. 

 

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka

Kurs og møter

 • Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  Gruppetilbudet heter SMIL (Styrket Mestring i Livet) og er et forebyggende lærings- og mestringstilbud for barn - og unge som har foreldre med psykiske helseutfordinger eller rusrelaterte problemer
  Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
  Alltid tilgjengelig