Bilde av baksiden av Akuttenheten

Akuttenheten

Akuttenheten v/Seksjon Lian har ansvar for å ta imot barn og unge mellom 12 og 18 år fra alle kommuner i Sør-Trøndelag, som trenger øyeblikkelig innleggelser og/eller akutt behandling. Enheten har totalt 6 senger. To av disse sengeplassene er på et intensivt avsnitt, der pasienter med ekstra behov for ro og skjerming kan være. En henvisning fra en av våre poliklinikker, fastlege eller legevakt er nødvendig.

Seksjonsleder: Sonja Grønås

For mer informasjon, les vår brosjyre (PDF)

Ved enheten arbeider miljøterapeuter som er sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og pedagoger, og mange av disse har tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid. Av miljøpersonalet er minst tre personal tilstede i enheten på hver vakt, unntatt på nettene, da er det to personale tilstede. Til enhver tid er minst tre personer fra fagstab fast tilknyttet enheten som behandlere, disse kan være overlege i barnepsykiatri, psykologspesialist, psykolog og assisterende lege.

Alle innlagte pasienter får tildelt to miljøkontakter og en behandler så raskt som mulig etter innkomst, senest første hverdag etter innkomst. Dette behandlingsteamet er sammen med ledelsen ved enheten, ansvarlig for å utarbeide en behandlingsplan som resten av personalet forholder seg til. Behandlere og miljøkontakter prater regelmessig med pasienten, gjerne daglig ved korte opphold, to til tre ganger ukentlig ved lengre opphold. Ved lengre opphold er det ukentlige behandlingsmøter der behandlingsplaner evalueres og eventuelt endres.

Oppholdets lengde avgjøres ut fra hva den enkelte har behov for, og hva som må på plass i etterkant av oppholdet og hvor raskt en kan få det på plass. En akuttinnleggelse skal i størst mulig grad være kortvarig, men noen har behov for akutt behandling over litt tid. Oppholdets lengde kan derfor variere fra en dag til noen uker. Regelmessige samtaler med pårørende/foresatte tilbys særlig ved litt lengre opphold, og samarbeidsmøter med tjenester som eventuelt skal videreføre behandling.

Så raskt som mulig etter innleggelse legges en plan for utskriving. Pasientene henvises til den allmennpoliklinikken de har geografisk tilhørighet til om de ikke har en behandler fra skolen (Lianvatnet skole) som tar bare elever fra enhetene på Lian, for å sikre en best mulig tilbakeføring til egen skole under eller etter oppholdet.

Barn og unge mellom 12 og 18 år som bor i Sør-Trøndelag, og som er i akutt behov for psykiatrisk hjelp i form av innleggelse, kan ved hjelp av en henvisning fra legevakt, fastlege eller poliklinikker bli innlagt som pasient ved akuttenheten. Vi har 6 senger, hvorav 2 senger er på en liten skjermet enhet der pasienter med behov for ro og skjerming kan få være. En av behandlerne ved enheten, eller vaktlege på ettermiddag/natt/helg, møter pasientene ved innkomst sammen med en miljøterapeut og vurderer om en innleggelse er den beste løsningen for den enkelte, eller om andre løsninger kan og bør prøves først. Noen kan få tilbud om ambulant akutte tjenester om en blir enige om at det kan være en god løsning for alle parter.

Pasienter legges inn frivillig eller i noen få tilfeller på tvang etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven,1999-07-02).

Utredning / behandling kan bestå av:

I hovedsak består tilbudet ved akuttenhet av et miljøterapeutisk tilbud, der rammene og husreglene er med på å skape et trygt og forutsigbart miljø for de som er lagt inn. Det er låste dører og faste måltider og leggetider. Hver enkelt pasient får i tillegg sine egne individuelle avtaler, som ivaretar den enkelts behov for behandling. Behandlerer deltar med direkte samtaleterapi, samtaler med foreldre og samarbeidspartnere. Behandlere står hovedansvarlige for behandlingsopplegget til den enkelte pasient, miljøpersonalet en medansvarlige. Pasienter kan i noen tilfeller få tilbud om oppstart av medisiner som vurderes av lege. Ved innleggelse foretaes en somatisk undersøkelse med blodprøver. Pasienter kan få permisjoner og delta på turer ut av enheten når de er friske nok til det, og på området ligger en skole (Lianvatnet skole) som tar imot pasienter kun fra enhetene på Lian. De kan gi tilbud om tilrettelagt undervisning helt opp til videregående klasser når pasienter er for syke til å gå på egen skole.

Utredning kan gjøres ved hjelp av ulike tester og samtaler med behandlere, foresatte og lærere. Vi kan i noen tilfeller utrede pasienter som er innlagt her, men om det er behov for det så søkes de over til Utredning- og behandlingsenheten på Lian, eller de utredes i poliklinikk. Ved sykdom som forventes å kreve langvarige behandlingsforløp, kan pasienter også bli søkt over til Utredning- og behandlingsenheten.

Foreldre kan få overnatte i enheten ved behov, eller ligge i en familieleilighet på området om den er ledig.

Veiledning:

Som Akuttenhet driver vi i liten grad med veiledning utenfor egen enhet, men Ambulant akutteam kan i enkelte tilfeller drive med veiledning i perioder til foreldre eller andre foresatte. Barnevernsinstitusjoner kan også få veiledning i forhold til enkeltpasienter for en kortere periode, ved behov for langvarig veiledning kobles aktuell poliklinikk inn.

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN
-

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP, Akuttenheten
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedinngangen til Akuttenheten er i 1. etg. 

Enheten disponerer areal og rom i både 1. etg og kjeller.

Skolebygget til Lianskolen

Vådanvegen 49, Lian

Vådanvegen 49

Praktisk informasjon

Parkering:

Ved BUP Seksjon Lian er det gode parkeringsmuligheter dersom du reiser med bil. Det er fortiden ingen parkeringsavgift eller behov for parkeringsbevis.

Ved Haukåsen friluftsbarnehage og administrasjonsbygget til BUP Seksjon Lian (Bygg 63) finner du en stor parkeringsplass. Lengre opp ved Lianvatnet skole og Akuttenheten (bygg 49) er det også en større parkeringsplass det er mulig å benytte.

Buss:

Nærmeste bussholdeplass er Ola Setroms veg. Fra denne holdeplassen tar det ca. 12 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Følgende busser kjører pr. mars 2023 forbi Ola Setroms veg: 11, 50, 52, 53, 108.

Fra bussholdeplassen Dalgård tar det ca. 17 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Her kjører buss 11, 50, 52, 108 og 53 forbi pr. mars 2023.