Akuttseksjonen

Akuttseksjonen skal ivareta sykehusets lovpålagte plikt til å yte døgnbasert øyeblikkelig hjelp til personer over 18 år med psykiske plager.

Akuttpostene har til sammen 40 sengeplasser, hvorav 30 er i sengepost og 10 er i intensivt avsnitt. Det er behandlingsbehov som avgjør hvilket avsnitt man blir innlagt ved.

Rutine for henvisning og innleggelse

Voksne som har behov for akuttpsykiatrisk døgnbasert behandling oppsøker vanligvis legevakt eller fastlege, som kan henvise til innleggelse ved Østmarka. Alle henvendelser om innleggelser på dagtid skal skje til AAT (akutt ambulerende team) ved DPS.

Se http://data.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_26648/index.html

Vakthavende lege ved Østmarka avgjør hvilken akuttpost man blir innlagt ved. Noen kan ha individuell avtale om Lavterskeltilbud som innebærer at man kan ta direkte kontakt med aktuelle avdeling eller vakthavende lege.

Behandlingstilbud

Akuttpostene tilbyr utredning og behandling av voksne innlagt med ulike psykiske plager og lidelser.

Ved innleggelse får pasienten en fast behandler (lege eller psykolog) og egne miljøkontakter. Det utarbeides en individuell behandlingsplan for hver enkelt pasient. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære faste samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse (inkl. blodprøver og urinprøver), vurdering av medikamentell behandling, samt miljøterapeutiske tiltak. Hovedmål for behandlingen vil være utredning og behandling av psykisk tilstand og kartlegging av behandlingsbehov, stabilisering og/eller bedring av psykisk helse, samt økt mestring av egen livssituasjon. Personalgruppen består hovedsakelig av leger, psykologer, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere og sosionomer. Varighet på opphold vil vanligvis variere fra få dager til noen uker. Pasienter henvises til andre enheter i spesialist- og kommunehelsetjeneste for behandling og oppfølging ved behov.

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Postene har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn under 18 år som pårørende.

Kontakt

Postadresse

St Olavs hospital HF Akuttseksjonen, avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon  Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 41
7040 TRONDHEIM
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka