Bygning hvor Bipolarklinikken holder til

Bipolarpoliklinikk

Spesialpoliklinikken tilbyr behandling og oppfølging av pasienter med bipolar lidelse og søvnrelaterte sykdommer.

Bipolarteamet er en spesialpoliklinikk og er tilsluttet avdeling for psykiatriske akutt- og mottaksfunksjoner ved St. Olavs hospital i Trondheim. Vi er lokalisert i Akuttbygget på Østmarka og har tre ansatte; to psykiatere og en psykologspesialist.

Vår hovedoppgave er:

 1. Oppfølging av unge nysyke med bipolar lidelse type 1
 2. Psykoedukative kurs for mennesker med bipolar lidelse

Vi følger opp unge nysyke med bipolar lidelse type 1 i inntil 2 år med vekt på psykoedukasjon, tiltaksplan for sykdomsfaser og vurdering og oppfølging av medikamentell behandling og kronoterapi.  

I tillegg utreder vi mennesker henvist fra spesialisthelsetjenesten eller fra fastlege/studenthelsetjenesten der det er mistanke om bipolar lidelse. 

Vi tar også imot henvisninger der det er ønske om en ny vurdering av diagnose ved diagnostisk usikkerhet eller ønske om råd angående medikamentell behandling. 

Til pasienter som for første gang får stilt diagnosen bipolar lidelse type 2 ved bipolarteamet, kan vi også tilby oppstart av behandling. 

Bipolarteamet arrangerer psykoedukativt kurs for mennesker med bipolar lidelse. Kurset starter to ganger i året; fra midten av februar fram til mai og fra midten av september til november. Det er til sammen 11 ukentlige møter med varighet 2 timer. Gruppene har 15-20 deltakere. 

Forskning viser at mennesker med bipolar lidelse som deltar på psykoedukativt kurs, har færre tilbakefall enn de som ikke har deltatt på slike kurs. Ved tilbakefall vil de som har deltatt ha mer kortvarige og mindre alvorlige sykdomsepisoder enn de som ikke har deltatt på kurs. 

Kurset er basert på psykoedukasjon, erfaringsutveksling og egenaktivitet. Det blir forelest i sentrale tema om bipolar lidelse, det er gruppearbeid om temaene samtidig som hver deltaker vil jobbe med sin personlige forebyggelses - og tiltaksplan. Det blir gitt opplæring i hjelpemidler som er nyttige for å forstå og håndtere sykdommen sin bedre og deltakerne får utlevert en arbeidsbok som blir brukt gjennom hele kurset.

TEMA FOR FORELESNINGER OG EGENAKTIVITET PÅ KURSET ER: 

 • Årsak og forløp av bipolar lidelse. 
 • Symptomer og tiltak ved hypomani, mani og depresjon. 
 • Medikamentell behandling. 
 • Stressfaktorer og stressmestring. 
 • Livsførsel. 
 • Pårørende. 
 • Fysisk aktivitet. 
 • Fysisk helse. 

Hvem passer kurset for

Alle med bipolar lidelse, uansett om det er type 1 eller type 2. Kurset passer for alle aldre. 
En forutsetning for å delta er at en er diagnostisert med bipolar lidelse. Er en usikker på om en har denne diagnosen, vil ikke kurset egne seg før usikkerheten er avklart. 
En forutsetning for effekt av kurset er at en deltar på de fleste kursmøtene. Hvis en har 3 eller flere ganger der en ikke møter blir deltagelse avsluttet. En har da mulighet for å delta senere om en ønsker det, men må da henvises på nytt. 
Om en har et betydelig pågående rusmisbruk anbefales ikke deltagelse på kurset iom at det er forskningsbasert kunnskap som tyder på at en da vil ha dårlig/negativ effekt av kurset.

HENVISNING:

Henvisning til kurset kan skje fra fastlege, studenthelsetjenesten eller fra behandler i DPS. Deltakerne betaler vanlig egenandel for behandling fram til oppnådd frikort. Pasientkurset regnes som en viktig del av behandlingen for bipolar lidelse og det kan derfor være mulighet for sykemelding for kursdagene (behov for sykemelding må avklares med fastlege). 

Tilbud til pårørende kommer rett etter at hvert pasientkurs er avsluttet, i mai og i november. Kursdeltagerne kan melde på pårørende som de ønsker skal delta. Kurset foregår på dagtid og det er 2 møter av 1,5 timers varighet. Fra 2021 vil møtene foregå som nettmøter, slik at flere pårørende kan delta, uavhengig av hvor de bor. 

Tema for de to møtene er: 
 1. Hva er bipolar lidelse og årsaker til bipolar lidelse
 2. Behandlingstiltak og rollen som pårørende

I perioden 2021-2023 har det blitt gjennomført et forskningsprosjekt ved Bipolarteamet med fokus på kognitiv funksjon hos mennesker med bipolar lidelse.

Takk til alle som har deltatt! Vi har nå fått så mange deltakere vi trenger for å gå over i ny fase.

I perioden 2023-2026 vil vi analysere og publisere artikler. Vi vil undersøke hvordan faktorer som søvn, døgnrytme, fysisk aktivitet og metabolske faktorer henger sammen med kognitiv fungering. Det vil særlig bli undersøkt hva som karakteriserer de som opplever god kognitiv funksjon for å lete etter faktorer som kan være beskyttende. Etter hvert som resultater publiseres, vil informasjon om dette komme her.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Bipolarklinikken, Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon
Postboks 3250
Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 41
7040 TRONDHEIM