En bygning med et tre foran

Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme (RPUA)

RPUA er et regionalt tilbud for utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse hos pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse.

Enheten er et tilbud for pasienter med utviklingshemming og autismespekterlidelse i alderen 16 til 30 år, der det er mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Vi ønsker i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i regionen og legge til rette for en adekvat og hensiktsmessig behandling av alvorlig psykisk lidelse hos denne delen av befolkningen. RPUA holder til hos Spesialpost 3 på Østmarka, med totalt 3 plasser.

RPUA tilbyr arenafleksible pasientforløp som består av døgnbehandling med ambulant oppfølging før og etter innleggelse. Vi utreder, diagnostiserer, igangsetter behandling og tilrettelegger individuell miljøterapi. Hvilket tilbud som gis til pasienten avgjøres i samarbeid med henviser.

Enheten tar imot henvisninger fra spesialisthelsetjeneste innen habilitering, eller fra psykiatri i samarbeid med habilitering.
Vårt mandat er å utrede og behandle alvorlig psykisk lidelse hos

1. Personer med utviklingshemning og eventuelt med autismespekterforstyrrelser

2. Personer med autismespekterforstyrrelser med store sammensatte vansker og med funksjonsnivå som personer med utviklingshemning.

Henvisning må derfor inneholde grunnlaget for mistanke om alvorlig psykisk lidelse, samt informasjon om punkt 1 og 2. Henvisninger som ikke inneholder dette, vil avvises uten videre. Personer med moderat eller alvorlig psykisk utviklingshemming vil bli prioritert ved inntak.

Henvisninger skal inneholde opplysninger om:

Hovedårsak til henvisning
Grad av utviklingshemning
Oppvekst og utvikling
Sykehistorie med tidligere og nåværende problemområder
Problemer knyttet til utagering, selvskading, suicidalitet og rusmiddelbruk
Livssituasjon og sosialt nettverk, deltagelse i skole, arbeid og sosiale aktiviteter
Somatiske forhold. Eventuelle medisiner som anvendes
Arvelige forhold som kan være av betydning
Tidligere utredning, behandling og diagnoser
Eventuelle vedlegg: Individuell plan/habiliteringsplan, tidligere relevante epikriser og risikovurderinger

Fordi det er mange symptomer på psykisk lidelse som overlapper med symptomer på både utviklingshemming og autisme, starter utredningen allerede i henvisningsfasen, hvor en rekke undersøkelser skal ligge til grunn før innleggelse. Henvisende instans bør for å forkorte behandlingstiden gjøre denne screeningen så tidlig som mulig i henvisningsfasen. Klikk her for informasjon om fastlegen og utviklingshemmede. I henvisningsfasen tilbyr RPUA konsultasjon i bolig og i samarbeid med henvisende instans. Ved slike hjemmebesøk har man mulighet til å observere og tilegne seg informasjon som kan være vanskelig å se ut ifra henvisningen.

For å få et tilbud hos oss skal det foreligge mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Grunnlidelser som utviklingshemming og autisme utredes og diagnostiseres hos habiliteringstjenestene, alternativt ved DPS.  

Gjennom lavaffektiv tilnærming søker vi å bli kjent med pasienten og tilby tett oppfølging. Et tverrfaglig team bestående av miljøterapeuter (vernepleiere og sykepleiere), ergoterapeuter, fysioterapeut, psykologspesialister og psykiatere vil samarbeide i utredningen av pasientens psykiske helse. Diagnostisering kan være komplisert og krever samarbeid mellom familie, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Beliggenheten i kort avstand til Trondheimsfjorden gir mulighet til rekreasjon i omgivelser med variert natur. Miljøterapeutisk aktivitet vil tilpasses den enkelte pasient. Observasjoner som danner grunnlag for utredningsarbeidet foregår i ulike aktiviteter og av personell med ulik fagbakgrunn.

RPUA stiller krav til at personal fra førstelinjetjenesten følger pasienten 1-2 uker i forbindelse med innleggelsesdato, der pasienten er avhengig av hjelp og støtte av sine nærpersoner for å uttrykke seg og gjøre seg forstått. Kompetanseoverføring for denne gruppen er nødvendig. Det stilles også krav til at personal fra førstelinjetjenesten kommer på et tilsvarende opphold også 1-2 uker før utskrivelse. Dette er særlig viktig i de tilfellene hvor man er i ferd med å etablere et helt nytt tilbud til pasienten. Samarbeidsavtale finner du her.

Ved ambulant oppfølging før og etter innleggelse må ansatte i bolig følge pasienten. RPUA ansatte vil ikke erstatte ansatte i bolig.

Det er utarbeidet et regionalt pasientforløp. Forløpet skal sikre adekvat utredning og behandling av alvorlig psykiatrisk sykdom hos mennesker med utviklingshemming og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse i region Helse Midt-Norge, og ivareta at innleggelse på RPUA skjer i tett samarbeid med annet hjelpeapparat og pårørende.

 

Klikk her for mer informasjon om det regionale pasientforløpet.

 

RPUA deltar i fagnettverk i regi av  Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse - Oslo universitetssykehus (NKUP).Vi deltar jevnlig i drøftings- og utvekslingsmøter, samt at seminar avholdes 1-2 ganger i året. 

Kontakt

Postadresse

St Olavs hospital HF Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 31
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka