Spesialpost 7

Spesialpost 7 er en behandlingspost rettet mot personer med dobbeltdiagnose rus/psykose som trenger omfattende behandling og omsorg på sykehusnivå. Seksjonen har 9 sengeplasser.

Rutine for henvisning og innleggelse

Våre pasienter blir som oftest henvist fra akuttposter. I tillegg har vi et felles inntaksmøte en gang pr. uke sammen med andre spesialposter ved avdelingen, hvor søknader blir vurdert og behandlet. Spesialpost 7 samarbeider også tett med DPS, kommune og avdeling Brøset. Søknader og henvisninger skal komme fra leger og godkjente behandlere.

Behandlingstilbud 

Vårt hovedmål er å tilby et stabilt og faglig høyt nivå på behandlingen til mennesker i en fase av livet hvor de trenger støtte og ekstra oppfølging. Vi ønsker å være til hjelp for pasienten, slik at han/hun skal kunne lettere takle sin hverdag, leve med sykdommen og mestre livet ute i samfunnet. Dette innbefatter å lære strategier for å takle livet utenfor institusjon. Blant annet vil dette skje ved valg av ulike metoder tilpasset den enkeltes behov.

Fagmiljøet i posten vektlegger tverrfaglig samarbeid og de ulike faggruppene du finner her er: leger, vernepleiere/spes.vernepleiere, sosionom, ergoterapeuter, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter.

Samarbeid med pårørende tilstrebes, og pårørende er velkommen på besøk til pasienten. Dette gjennomføres på besøksrom i posten til fastsatte tider. Posten har egne barneansvarlige som har ansvar for å fokusere på barn under 18 år som pårørende.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Spesialpost 7, Avdeling for psykose og rehabilitering Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 39
Trondheim

En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka