BASIS

BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) er et frivillig behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd og befinner seg under straffegjennomføring, og som har en antatt forhøyet tilbakefallsrisiko til nye seksuallovbrudd. Behandlingstilbudet bygger på et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Målet med BASIS er å tilby helsehjelp til personer som antas å ha særlig behov for spesialisert seksuallovbruddsspesifikk behandling. Behandlingen foregår i fengselet under soning og kan fortsette utenfor fengselet etter løslatelse. BASIS er tilgjengelig i utvalgte fengsler over hele landet, bl.a i Trondheim fengsel. Behandlingen her gis av ansatte ved poliklinikk ved avdeling for sikkerhet-, fengsel- og rettspsykiatri.