Soning av fengselsstraff i institusjon

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan ivareta fengselsinnsatte, etter avtale med kriminalomsorgen, i sin sengepost, i henhold til Straffegjennomføringsloven §12.

Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller at andre tungtveiende grunner taler for det (Straffeprosessloven §12).
Sist oppdatert 11.01.2023