Regional enhet for traumebehandling - poliklinikk

Regional enhet for traumebehandling - poliklinikk og PTSD skal gi et spesialisert behandlingstilbud for traumatiserte pasienter og for de med sammensatte traumerelaterte lidelser. 

Poliklinikken har et behandlingstilbud fortrinnsvis for mennesker med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller andre traumerelaterte lidelser. Dette kan også omfatte personlighetsproblemer hvor traumereaksjoner er en del av symptombildet. Ved sammensatte langvarige lidelser forsøker vi systematisk å utvikle en plan for å samarbeide med andre instanser omkring behandlingen.

Individualbehandling

Behandlingsmetodene som primært benyttes er metakognitiv terapi, EMDR og forlenget eksponeringsbehandling. Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser vektlegges. I denne forbindelse har det blitt opprettet temakvelder for pårørende om PTSD hvor vi også har fokus på rollen som pårørende. Behandlingen tilpasses den enkelte med tanke på varighet og hyppighet av timer. Det tilbys også intensive forløp.


Metakognitiv behandling for PTSD i gruppe

Vi tilbyr gruppebehandling for personer med PTSD der behandlingmetoden metakognitiv terapi benyttes. Behandlingen går over 13 uker i en gruppe på 6-8 deltagere. I de første to ukene vil gruppa møtes to ganger, deretter vil gruppa møtes en gang i uka. Hver samling har en varighet på 90 minutter. Alle samlingene har et tema som omhandler vanlige utfordringer hos personer med PTSD. I tillegg til samlingene består behandlingen av hjemmeoppgaver som følger temaene det jobbes med. Etter avslutning følges pasienter opp med fire nye gruppesamlinger tre, seks, ni og tolv måneder etter avsluttet behandling. Bakgrunnen for dette er å forsikre videre progresjon etter endt behandling og bygge videre på lærte ferdigheter. Fokuset i gruppebehandlingen er å jobbe med strategier for å håndtere traumesymptomer og triggere, forstå hva som er opprettholdende faktorer og øve på nye strategier for mestring. 


8-dagers intensiv traumebehandling i poliklinikk

Vi tilbyr åttedagers dagbehandling som et alternativ til ordinær poliklinisk behandling. I løpet av to uker gis behandlingstimer tilsvarende et halvt år med ukentlige timer. Behandlingen er basert på et evidensbasert program utviklet i Nederland. Behandlingen foregår over to påfølgende uker, mandag til torsdag, 9 til 14. Hver behandlingsdag inneholder en time med Prolonged Exposure terapi (PE), en time Eye Movement Desensitivization and Reprocessing terapi (EMDR), fysisk aktivitet i gruppe og en undervisningsgruppe. Terapitimene foregår individuelt. Pasienten vil møte ulike terapeuter gjennom behandlingsprogrammet. 
Vår erfaring er at en del pasienter er skeptiske til at programmet delvis foregår i gruppe og at en møter flere terapeuter. I en forskningsstudie hvor tidligere deltakere ble intervjuet fortalte mange at de satt igjen med motsatt opplevelse etter endt behandling. Mange hentet frem at samholdet i gruppen og møtene med ulike terapeuter med ulike synspunkter har opplevdes spesielt nyttig, støttende og viktig for resultatet de har oppnådd. Dette er en erfaring vi opplever at flere sitter igjen med. Forskningsstudier har også vist at behandlingsprogrammet gir gode resultater i å redusere symptomer på posttraumatisk stress, depresjon og angst. 

Artikkel om behandlingsprogrammet fra Adressa:


Artikler om behandlingsprogrammet publisert i internasjonalt tidskrift (Journal of Psychotraumatology):Poliklinikken har en regional funksjon, og sammen med en av døgnavdelingene (Regional enhet for traumebehandling- døgnenhet), representerer vi Regional Traumeenhet ved Nidaros DPS.
Pasienter som primært lider av akutte psykiatriske tilstander, alvorlig rus (rusavhengighet), bipolare lidelser eller psykoselidelser er ikke enhetens målgruppe. Dersom tilstandene er godt stabilisert kan det likevel gjøres individuelle vurderinger.

Vi har til sammen sju kliniker-stillinger ved poliklinikken.

Vi skal også styrke, og videreutvikle kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres gjennom forskning, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø, blant annet NTNU, samt The University of Manchester.

Poliklinikken er i ferd med å gjennomføre et behandlingsprosjekt for PTSD i samarbeid med Psykologisk institutt, NTNU. Hensikten med prosjektet er å teste ut bedre behandling for personer som sliter med traumereaksjoner/ PTSD.

Poliklinikken har som formål å bistå til å gjøre gode vurderinger, gi råd og veiledning, samt støtte til andre instanser.  Det etterstrebes godt samarbeid med kommune, sengepost og somatiske avdelinger, samt eventuelt andre aktuelle aktører.
Poliklinikken vil også bistå i forebyggingsarbeid og kunnskapsheving innen traumefeltet.

REFT er en spesialisert behandlingsenhet som primært retter seg mot pasienter som ikke nyttiggjør seg behandling i det ordinære tjenestetilbudet. REFT tar imot henvisninger internt fra spesialisthelsetjenesten.

Før henvisning bør følgende være gjennomført:
1. Pasienten må være utredet og diagnostisk vurdert med en traumelidelse
2. Det er foretatt en helhetlig vurdering av at traumelidelsen er det primære behandlingsbehovet. Beskrivelse av symptombildet samt den differensialdiagnostiske vurderingen bør inkluderes i henvisningen.
3. Det skal være forsøkt et behandlingsforløp i ordinær poliklinikk, primært rettet mot traumelidelsen.

Kriteriet om forsøkt behandling vil bli skjønnsmessig vurdert i saker med stagnasjon eller hindringer knyttet til utredningsarbeidet eller hvor det kan argumenteres for at problematikken er så kompetansekrevende at det ordinære tilbudet ikke kan forventes å gi et optimalt tilbud.Denne spesialpoliklinikken tilhører organisatorisk Regional enhet for traumebehandling, som i tillegg til poliklinikken også har en døgnavdeling. Se på www.reft.no for detaljert informasjon.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Regional enhet for traumebehandling - poliklinikk, Postboks 3250, Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i hovedhuset på Nidaros DPS. Henvend deg i hovedekspedisjonen når du kommer.

Adresse

Østmarkveien 49, Lade, 7040 Trondheim