Bilde av en dame som holder opp en papirblokk med en tegning av en runding og noen piler på.

Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt

Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Midt-Norge tilbyr utredning, behandling og oppfølging for personer opptil 23 år som opplever kjønnsinkongruens. For personer som er eldre enn 23 år ber vi fastlege eller lokal behandler ta kontakt med RSKi Midt for drøfting. Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, som for eksempel ikke-binære, som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet.

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor kjønnsidentiteten skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel. Tilstanden kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder. En del av de med kjønnsinkongruens har også kjønnsdysfori, som er et uttalt ubehag knyttet til manglende samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet.

Kjønnsinkongruens kan ofte føre til et ønske om behandling for å leve og bli akseptert som det opplevde kjønnet. Noen opplever tilstrekkelig nytte av tiltak som å endre navn og pronomen, eller å endre kjønnsuttrykket sitt med hår, klær, sminke eller hjelpemidler (som for eksempel kompresjonsvest eller penis-/brystprotese). Andre kan ha behandlingstrengende kjønnsdysfori og behov for kjønnsbekreftende behandling med hormoner og / eller kirurgi. Regionalt senter koordinerer pasientens behov for helsehjelp som er relatert til kjønnsinkongruens.

Fastlege, annen spesialisthelsetjeneste eller avtalespesialist henviser til Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt (RSKi Midt).

Henvisningen skal inneholde opplysninger om:

  • Opplevd kjønnsidentitet
  • Varighet av kjønnsinkongruens
  • Eventuell dysfori
  • Livssituasjon – familie, skole, jobb
  • Beskrivelse av eventuelle helseplager; somatisk og psykisk (tidligere og aktuelt)
  • Ønsker og forventninger pasienten har til kontakt ved RSKi
  • Dersom pasienten har hatt oppfølging ved KKS er det fint hvis rapport kan vedlegges  
  • Somatisk status inkludert høyde og vekt og eventuelle medisiner, gjerne også blodprøver. NB: Ved spørsmål om pubertetsutsettende behandling må det være gjort en legeundersøkelse der man kartlegger nærmere hvor i puberteten pasienten befinner seg (Tanner stadier)
  • Navn på fastlege

RSKi ikke er en psykiatrisk avdeling, og vi har ikke anledning til å følge opp psykiske vansker.

Ved psykiske vansker av moderat eller alvorlig grad der lokal PH ikke allerede er påkoblet, henviser fastlege pasient til lokal BUP eller DPS.

Ved spørsmål om utforsking og informasjon ang kjønnsinkongruens kan barn og unge i Trondheim Kommune kontakte Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (KKS).

Henvisning sendes digitalt til: STO ADM BARNESYKDOMMER 
Merk henvisning med Regionalt senter for kjønnsinkongruens.

Hvilken behandling som tilbys, baseres på individuell vurdering og ut fra pasientens ønsker og behov. Dette kan være behandling i gruppe- og individuelt, nettverks- og familiesamtaler, utprøving og rekvisisjon av hjelpemidler, sexologisk rådgivning og rådgivning om endring av juridisk kjønn.

Hormonell eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling tilbys per i dag ikke ved regionalt senter for kjønnsinkongruens. Denne behandlingen gis ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Dersom det vurderes at det er behov for medisinsk behandling, henviser regionalt senter til NBTK. Det regionale senteret gjør sammen med pasient og foresatte, en kartlegging og vurdering av pasientens psykososiale situasjon og funksjonsnivå samt en grundig utforskning av kjønnsidentitet og seksualitet. Før henvisning til NBTK skal det gjøres en basisutredning. Basisutredningen kan enten gjøres ved det regionale senteret eller i BUP, dersom pasienten også følges opp der. Når dette er gjort, kan det sendes en henvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens barn og unge (NBTK), Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet). Regionalt senter har ukentlige møter med NBTK hvor aktuelle saker drøftes. Lenke til

Les mer om Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK)

RSKi Midt gir veiledning til helsepersonell om pasienter med kjønnsinkongruens og tilbyr nettverksarbeid og undervisning.

Senteret samarbeider med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, bruker- og interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og kommunehelsetjenesten i regionen.

Kontakt

Telefon

For helsepersonell

902 97 870
RSKi Midt holder sommersteng i juli og august. Telefonen vil derfor ikke være bemannet i denne perioden. Henvisninger vil bli vurdert etter gjeldende frister og timer vil bli tildelt i løpet av høsten Ta kontakt med fastlege eller annen behandler om du har akutt behov for helsehjelp.

For pasienter

72 57 46 04
Ringe dette nummeret for spørsmål om time

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested for pasienter er Klostergata 46, i BUP sine lokaler.