En bygning med glassvinduer

Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt

Regionalt senter for kjønnsinkongruens Midt skal gi et utrednings-, behandlings-, og oppfølgingstilbud for personer under 18 års alder som opplever kjønnsinkongruens, at egen kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk skiller seg fra tildelt kjønn ved fødsel. Tilbudet retter seg også mot personer som definerer seg utenfor samfunnets tokjønnsmodell, som for eksempel ikke-binære, som har et hjelpebehov i forbindelse med sin kjønnsidentitet.

En viktig del av oppfølgingen er også vurderinger med tanke på medisinsk behandling, som gjøres i samarbeid med den nasjonale behandlingstjenesten. Senteret skal gi veiledning til den kommunale helsetjeneste og tilby nettverksarbeid. Målet med det nye senteret er å sikre rett hjelp til rett tid, og å gi pasientene tettere oppfølging der de er.

Behandlingsforløpet

Behandlingsforløpet er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer og brukerorganisasjoner, og er basert på medisinfaglige anbefalinger og retningslinjer. RSKI Midt jobber ut fra et tverrfaglig perspektiv, og det nye pasientforløpet vil derfor være et viktig redskap for å kunne ivareta dette perspektivet, og for å koordinere ulike instanser og aktuelle involverte gjennom hele forløpet.

Status per november 2023

Per november 2023 er det regionale senteret fortsatt driftet som et prosjekt. Prosjektfasen forløpet ut 2024. Vi er i gang med piloteringer av pasientforløp. Det vil si at inntak per nå ikke er åpent for henvisninger. Veiledningsfunksjon må avventes til etter pilotering. Vi jobber for å tilby kompetanseheving gjennom fagdager og kurs, følg med på hjemmesiden for ev. aktuelle tilbud. Ved øvrige spørsmål bes det om at det tas kontakt med RSKI-Midt via mail eller telefon.

 

Prosjektleder: Simone Strindberg

Kontakt

Telefon

Telefonen er åpen onsdager kl. 10:00 - 12:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested for pasienter er 4. etasje i Kvinne-Barn-senteret.