Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding?

Befolkningsstudier antyder at fysisk aktivitet reduserer risiko for sykefravær. Anstrengende fysisk aktivitet ser ut til å redusere risiko for sykefravær og uføretrygd i større grad enn moderat og lett aktivitet.

Publisert 08.12.2020
Sist oppdatert 02.05.2022

​Forklaringen på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykefravær kan forklares av at fysisk aktivitet som gir bedre fysisk form relativt sett vil gi lavere arbeidsbelastning, økt produksjonsevne og føre til bedre helse. Fysisk aktivitet gir også positive akutte effekter som økt velvære og mindre smerter. Disse effektene kan samlet sett styrke arbeidsevnen, og dermed redusere sykefravær og uføretrygding.

 

Fysisk aktivitet.jpg

Tillatelse til gjenbruk av figuren er gitt av tidsskriftet Fysioterapeuten. 

 

Hovedforfatter på studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten, Marius Steiro Fimland – forsker ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og St. Olavs Hospital, Hysnes Helsefort, uttaler at «denne studien styrker grunnlaget for at arbeidstakere bør delta i jevnlig fysisk aktivitet for å styrke sin arbeidsevne, men mer forskning er nødvendig innen dette viktige temaet».
 
Bakgrunnen for studien var at sykefravær og uføretrygding er betydelige folkehelseproblem med store konsekvenser for enkeltindivider og deres familier, arbeidsgivere og samfunnet som helhet. Fysisk aktivitet og trening har mange helsegevinster, og brukes hyppig i forebygging og rehabilitering. Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykefravær var imidlertid ikke helt avklart.
 
Det poengteres også i artikkelen at sykefravær er et komplekst fenomen. Det synes derfor hensiktsmessig at tilnærmingen innen arbeidsrettet rehabilitering består av flere komponenter. Mestringsintervensjon, generell fysisk aktivitet og spesifikk treningsterapi, samhandling og involvering av en arbeidskonsulent ser ut til å være betydningsfullt for å øke tilbakeføring til arbeid.
 
Studien er publisert i Fysioterapeuten. Forfatterne er Marius Steiro Fimland, Astrid Woodhouse, Ottar Vasseljen, Sigmund Gismervik, Henrik Børsting Jacobsen og Roar Johnsen.

Hele artikkelen kan leses her.