Milepæler Samsnakk

Samsnakk har pågått som prosjekt siden høsten 2018. Her viser vi en oversikt over hva som skjer når i prosjektet.

Milepæler for Samsnakk-prosjektet

August 2018

Oppstart og etablering av arbeidsgruppen

September 2018

Identifisering av viktige nøkkelpersoner i sykefraværsoppfølgingen og problembeskrivelse

November 2018

Deltakelse på seminar for bedriftshelsetjenesten i regionen

Januar 2019

Fokusgruppeintervju med fastleger

April 2019

Godkjenning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Mai 2019

  • Regional samling for NAV arbeidslivssenter
  • Fokusgruppeintervju (startet mai 2019)
  • Dialogmøte 2
  • Arbeidsgivere
  • NAV ansatte
  • Spesialisthelsetjenesten
  • BHT

Juni 2019

  • Første utkast til artikkel 1 fra prosjektet.
  • Masterstudent intervjuer arbeidsgivere ved St.Olavs hospital

Høst 2019

Workshops i arbeidsgruppa for å ferdigstille modellen

August 2020

Protokoll for pilotprosjektet ferdigstilt

September 2020

Første vitenskapelige artikkel sendt inn

Pilotering av intervensjonen

Evaluering av intervensjonen

Ferdig forslag til intervensjon

Sist oppdatert 07.11.2023