Internasjonal ryggmargsskade-undersøkelse er ute nå

I disse dager mottar omlag 2000 ryggmargsskadde i Norge den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) i posten.

Dette er andre runde av undersøkelsen om personer med ryggmargsskade som bor utenfor sykehus. Den gjennomføres i mer enn 40 land for å undersøke hvordan det oppleves å leve med ryggmargsskade. 

- Vi vet at livskvaliteten til ryggmargsskadde er sterkt påvirket av hvordan samfunnet er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjon, og hvordan helsevesenet i et land fungerer, sier prosjektleder for InSCI-studien i Norge, forskningsleder Vegard Strøm ved Sunnaas sykehus. Måling og sammenligning av hvordan ulike lands helsesystemer fungerer kan bidra til å finne ut av mulige forbedringsområder, sier han. 

Norge skårer generelt godt
Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2017-2018. Den gang deltok 12 591 personer fra 22 land, hvorav 610 fra Norge.

Resultatene viste at de norske deltakerne skårer generelt godt på både livskvalitet, helsetilstand, funksjon og deltagelse sammenlignet med mange andre land i verden. For eksempel når det gjelder arbeidsdeltakelse var gjennomsnittet på verdensbasis 38 prosent, tilsvarende tall for Norge var 52 prosent, som for øvrig fortsatt er lavere enn i den generelle arbeidsføre befolkningen. Resultatene avdekket også områder med forbedringspotensial.

Nå er han spent på om resultatene har endret seg siden sist, og etter to år med pandemi. Han håper alle som får tilsendt spørreskjemaet tar seg tid til å svare.  

- Svarer du på undersøkelsen bidrar du til at rehabilitering og levekår for personer med ryggmargsskade kan forbedres og er med på å påvirke hvordan samfunnet tilrettelegges for personer med nedsatt funksjon. Alle svar er svært verdifulle for oss, sier Strøm.  

I Norge ledes studien fra Sunnaas sykehus. St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, det norske ryggmargsskaderegisteret (NorSCIR) samt Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) deltar i samarbeidet. 

Hvem kan delta?
Personer med traumatisk- eller ikke-traumatisk ryggmargsskade, 18 år eller eldre, og som har vært innlagt til primærrehabilitering ved en av de tre spinalenhetene i perioden 2000-2022, får tilsendt spørreskjema. I tillegg må man være bosatt i Norge og kunne besvare spørreskjema på norsk. 

Spørreskjemaet omfatter kartlegging av sosio-demografiske data, skadebeskrivelse og helseproblemer, opplevelse av energi og følelser, aktivitet og deltakelse, selvstendighet i daglige aktiviteter, arbeid, miljøfaktorer, helsetjenester, fysisk aktivitet og livskvalitet.

Har du spørsmål eller trenger hjelp? 

Send en e-post til insci-nor@sunnaas.no eller ring til InSCIs hjelpelinje på +47 469 59 161 om du har spørsmål eller trenger hjelp. 

 
 
Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen

 

Info om utfylling av spørreskjemaet på internett.pdf

Informert samtykke InSCI NOR_2023_Final.pdf

InSCI 2023 Questionnaire_Norwegian_Final final version.pdf

Sist oppdatert 06.12.2023