Klinisk etikkomité

Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital skal bidra til å sikre kvalitet i arbeidet med etiske spørsmål. Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet ved alle helseforetakene i Norge. Mandatet er tilpasset felles nasjonalt mandat for Kliniske etikk-komitéer.Klinisk etikkomité ved St. Olavs hospital skal utgjøre en viktig del av sykehusets kvalitetsarbeid ved å:

 • På forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske spørsmål og dilemmaer kan løses.
 • Bidra til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til bevissthet om og implementering av St. Olavs kjerneverdier.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt forståelse av forholdet mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til økte ferdigheter i å identifisere, analysere og avklare etiske spørsmål og dilemmaer.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før og/eller etter at beslutninger tas.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i livssynsspørsmål.

 • Janicke M. Syltern - leder, overlege Nyfødt Intensiv
 • Randi Birgitte Salvesen - nestleder, avdelingssykepleier Barn Intensiv
 • Torbjørn Dahl - overlege karkirurgi, Førsteamanuensis Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Ståle Vansvik - sykehusprest, Preste- og samtaletjenesten
 •  Berge Solberg - sekretær, professor i medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, NTNU
 •  Johan- Arnt Hegvik - overlege anestesi
 •  Kenneth Åsenhus - psykiatrisk sykepleier, Fagkoordinator
 •  Lise Conelly - brukerrepresentant
 •  Unni Korshavn - avdelingssjef ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin
 • Øyvind Tharaldset Sørensen - Hovedprest, Preste- og samtaletjenesten
 • Sigurd Loe Steinshamn - Overlege, seksjonsoverlege, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin
 • Monica Singstad Johansen - Intensivsykepleier og kardiologisk spesialsykepleier

 • KEK skal være frittstående og uavhengig.
 • Medlemmene av KEK oppnevnes av direktøren for helseforetaket.
 • Leder og medlemmer oppnevnes for 4 år av gangen med mulighet for forlengelse.
 • KEK skal sikres nødvendige ressurser og ha et eget budsjett.
 • Leder og sekretær må sikres rammer som gjør det mulig å ivareta arbeidet innenfor vanlig arbeidstid ved frikjøp / fristilling av annet arbeid.
 • Medlemmene må sikres rammer for å delta i arbeidet og skal ha ressurser for å kunne tilegne seg nødvendig kompetanse i klinisk etikk.

Alle kan henvende seg til KEK. Saker kan også fremmes av medlemmene. Behandling av saker skal som hovedregel skje med basis i anonymiserte pasientopplysninger. Ved fravikelse fra hovedregelen om anonymisering, må det innhentes samtykke fra pasienten før saken fremlegges for KEK, jf. helsepersonelloven § 22. Medlemmene i KEK har taushetsplikt om personidentifiserende opplysninger (eller helseopplysninger) de får adgang eller kjennskap til som medlem av komiteen. Deltakere i KEK som ikke omfattes av helsepersonelloven (for eksempel jurist og brukerrepresentant) bør underskrive taushetserklæring.

 • Komiteen kan på eget initiativ invitere seg selv på besøk i klinikkene.
 • Komiteen er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet.
 • Komiteen bestemmer selv møtehyppighet og arbeidsform innen mandatets rammer. Komiteen skal ha mulighet for å samles på kort varsel i hastesaker. Det legges opp til 10 faste møter i året.
 • Komiteen skal skrive referater. Referatet bør som hovedregel ferdigstilles første arbeidsdag etter møtet. Innsendere av saker får skriftlig svar.
 • Komiteen skal skrive årsrapport som sendes til direktør og styret for helseforetaket, og til Seksjon for medisinsk etikk, UiO.
 • Komiteens arbeid skal jevnlig evalueres i henhold til gjeldende rutiner for evaluering i helseforetakene.

Kontakt

Sekretær Berge Solberg:

Slik finner du fram

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Mer om klinisk etikkomite