Bachelor

Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital bistår studenter ved sykepleierutdanningen ved MH-fakultetet med å komme i kontakt med fagmiljøer ved sykehuset for gjennomføring av en bacheloroppgave. Ca. 10 studenter ved hvert kull har i en årrekke gjennomført ulike prosjekter innenfor rammen av en bachelorgrad

Temaene som vi i samarbeid med de kliniske avdelingene og studieveileder ved fakultetet har foreslått for studentene har i stor grad slått an og tilført ny innsikt og kunnskap som avdelingene har kunnet dra nytte av. Det er ingen automatikk i at temaene som foreslås, slår an hos studentene. Så langt har dette for St. Olavs hospital fungert svært godt. Flere av temaene har vært «gjengangere», og det er ingen ting i veien for å foreslå tidligere temaer, for derved å skaffe kunnskap på egen avdeling.


Eksempler på oppgaver som er gjennomført:

  • Hvordan forebygger sykepleiere hypotermi preoperativt hos pasienter som forberedes til elektive inngrep?
  • I hvilken grad etterlever helsepersonell prosedyren for kirurgisk håndvask?
  • I hvilken grad opplever sykepleiere ved gynekologisk avdeling å ha tilstrekkelig kunnskap og ivaretakelse i møte med kvinner som gjennomgår provosert abort?

Studentene har ikke pasientkontakt i forbindelse med prosjektet, og er som oftest gjennomført ved bruk av spørreskjemaer og observasjoner i avdelingene. Studentene er til stede i avdelingen i 2-4 dager, og intervjuene, som gjennomføres enkeltvis, kan ta opptil 45 minutter.

For avdelingene er dette en fin anledning til å få belyst viktige problemstillinger det kan være vanskelig å få gjennomført i en hektisk hverdag med begrensede ressurser, og noen avdelinger har gitt tilbakemelding på at prosjektene har resultert i økt rekruttering til stillinger ved avdelingen.


Dersom din avdeling kunne se nytteverdien av å være praksissted for prosjektbachelor for siste års sykepleiestudenter og har lyst å diskutere dette nærmere, vil vi gjerne høre fra deg.


Ring 41440406 eller send epost til gunnar.gjeldnes@stolav.no med emne «Prosjektbachelor» til undertegnede, så tar jeg kontakt.

Sist oppdatert 20.02.2024