En gruppe mennesker i et rom

Nasjonalt forskningssenter MiDT

Senterets formål er å svare på utfordringer i helsevesenet ved å drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling og formidling samt utdanning innen minimalt invasiv behandling/kirurgi, medisinsk bildedannelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens), bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert læring. Et tett samarbeid mellom klinikere og teknologer vil være sentralt for å oppnå målsettingene. For å møte utfordringene knyttet til en aldrende befolkning og økende andel pasienter med sammensatte sykdomsbilder, vil senteret fokusere på utvikling av persontilpasset medisin, utdanning av helsepersonell og utvikling av medisinsk utstyr og nye tekniske løsninger, inkludert e-helseløsninger.  Nasjonalt forskningssenter for Minimalt invasiv og bildeassistert diagnostikk og behandling, MiDT, er en sammenslåing av tre tidligere kompetansetjenestene Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK), Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR (fMRI), Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT). Informasjon om kurs i regi av tidligere NSALK vil være tilgjengelig på tidligere nsalk.org inntil nye nettsider er ferdige

Begrunnelse for etablering

Etter evaluering av de nasjonale kompetansetjenestene foreslo Helse- og Omsorgsdepartementet(HOD) å videreføre aktiviteten i de nasjonale kompetansetjenestene for 3D ultralyd (USIGT),funksjonell MRI (fMRI) og avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) som et nasjonalt senter som legges
til St. Olavs hospital HF.

Senteret opprettes for å videreutvikle og utnytte synergieffektene av opparbeidet kunnskap,infrastruktur, og kompetanse ved de tre tidligere nasjonale kompetansetjenestene. Senteret skal drive med forskning, innovasjon og utdanning innen fagfeltene minimalt invasiv kirurgi/behandling,medisinsk bildedannelse, bildeanalyse, og bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon. Det
nye senteret vil styrke og videreutvikle miljøets stilling nasjonalt og internasjonalt.
Intensjonen med opprettelsen av senteret ble bekreftet i statsbudsjettet Proposisjon 1 S (2021 –2022) til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2022, side 189.

Formål

Senterets skal svare på utfordringer i helsevesenet gjennom forskning, innovasjon,
kompetanseutvikling og formidling samt utdanning innen minimalt invasiv behandling/kirurgi,medisinsk bildedannelse, bildeanalyse (inkludert kunstig intelligens), bildeveiledet diagnostikk og behandling/intervensjon (inkludert robotikk) og simulatorbasert læring. Et tett samarbeid mellom  klinikere og teknologer vil være sentralt for å oppnå målsettingene.

Senteret skal utvikle persontilpasset medisin, utdanne helsepersonell og utvikle medisinsk utstyr og nye tekniske løsninger, inkludert e-helseløsninger (jfr. stortingsmeldinger som Folkehelsemeldinga, Helsenæring, HelseOmsorg21, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, og Handlingsplan for Kliniske studier).

Formålet for senteret skal oppnås ved å:

 • Utvikle ny kunnskap og teknologi innen bildediagnostikk, klinisk og bildeassistert behandling
 • Bidra til utdanning og opplæring av helsepersonell
 • Formidle kunnskap generert i senteret til den nasjonale helsetjenesten (inkl. sørge for lik tilgang nasjonalt) og internasjonalt

Oppgaver

Senteret vil dekke et bredt spekter av aktiviteter for oppnå formålet:

 • Forskning på medisinsk teknologi, ultralyd brukt i diagnostikk og behandling/kirurgi, bildeveiledet behandling, medisinsk og nukleær medisinsk avbildning (fMRI/MRI/PET, ultralyd, CT, røntgen), nye/forbedrete kliniske metoder, behandlingsmetoder og teknikker
 • Tjeneste- og produktutvikling, innovasjon, sammen med helsetjenesten og privat sektor (industri)
 • Opplæring innen minimalt invasiv behandling (bl.a. bruk av simulatorteknologi i LIS-utdanning)
 • Opplæring, undervisning og trening av helsepersonell og helseteknologer (LIS, master, forskerlinjer, PhD, postdoc, forskningssykepleiere, teknologer, fysikere, etc.)
 • Formidling til fagfolk og generell befolkning


Aktiviteten i senteret skal være dynamisk og tilpasses behov og endringer i teknologi og sykdomsbilder, samt helsevesenets og samfunnets behov, og avpasset økonomien.

Forskning

 • Forske frem og utvikle nye kliniske metoder og helsetjenester sammen med offentlig og privat sektor innenfor fagfeltene til MIDT
 • Gjennomføre kliniske studier og samarbeidsprosjekter med alle helseregioner i Norge
 • Opprettholde deltakelse i europeisk nettverk av ferdighetssentra med tilhørende krav
 • Publisere og siteres i relevante og høyt rangerte tidsskrifter
 • Arbeide for nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling
 • Fortsette deltakelse i og styrke søknader til EU/EØS, gjennom dette øke returandelen fra rammeprogrammet til Norge
 • Styrke deltakelse i felles prosjektsøknad mellom ulike sektorer som UoH-sektor, spesialisthelsetjeneste, institutter og industri
 • Være sentral aktør i relevante nasjonale og internasjonale nettverk

Innovasjon

 • Utvikle nye metoder for bedre diagnostikk, behandling og/eller oppfølging av utvalgte pasientgrupper
 • Utvikle og prøve ut ny medisinsk teknologi i klinikk
 • Bruke, utvikle og forbedre eksiterende infrastrukturer og øke verdien av denne med ny viten/tilbud til pasienter/brukere
 • Delta i og starte innovasjonsprosjekter i samarbeid med norsk og internasjonal industri
 • Samarbeide med andre relevante nasjonale aktører som feks NorTrials (spesielt NorTrials Medisinsk utstyr ved St. Olavs hospital) for å styrke samarbeidet med industrien og dermed øke tilgangen til utprøvende behandling for pasientene

Undervisning og utdanning

 • Drive forskning på undervisningsmetoder som simulatorer og teknologistøttet læring innen minimalt invasiv kirurgi/behandling/diagnostikk, på flere kliniske felt
 • Delta i utdanning av kandidater (LIS, master, forskerlinje, PhD, postdoc,
  forskningssykepleiere)
 • Tilby obligatoriske kurs for LIS-leger og skreddersydde seminarer
 • Holde kurs, seminarer lokalt og nasjonalt

Formidling

 • Formidling av forskningsaktiviteten og gi ny kunnskap til fagfolk og helsepersonell gjennom:
  • Åpen publisering i nasjonale og internasjonale fagfellevurderte tidsskrift
  • Bruk av åpen kildekode så langt som mulig
  • Deltakelse på nasjonale og internasjonale møter, konferanse, kurs
  • Hjemmeside med faglig profil for fagfolk/forskere/helsepersonell
 • Oppdaterte nettsider med informasjon om all aktivitet ved senteret og oversikt over tilbud av kurs, hospitering m.m.

I tillegg skal senteret formidle opparbeidet kunnskap og resultater fra aktiviteten til pasienter,pårørende, og befolkningen. Denne formidlingen vil foregå via media, fagdager, forskningsdager, hjemmesider og andre åpne arrangementer i regi av senteret og i samarbeid med andre.


Senteret vil i samarbeid med den nasjonale referansegruppen sørge for at senterets kompetanse og kunnskap er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukerne i landet.

 

Organisering

Senteret organiseres under Forskningsavdelingen i sentral stab ved St. Olavs hospital. Det oppnevnes en faglig referansegruppe som skal bidra til at senteret drives i tråd med mandatet.
Sammensetning og oppnevning av referansegruppen vil være i henhold til felles dokument fra de regionale helseforetakene: «Mandat for Referansegrupper for Nasjonale sentre».

 

Visjon: Teknologi til nytte for klinikk og pasient

 

Lunge og bronkoskopi

Nevrokirurgi

Laparoskopisk kirurgi

Karkirurgi og endovaskulær behandling

Funksjonell MRI

En mann som smiler til kameraet

Jan Gunnar Skogås

Avdelingsssjef

jan.gunnar.skogas@stolav.no +4798280585

Kurs og møter

 • iSMIT 2024
  35th Annual International Society for Medical Innovation and Technology
  iSMIT 2024
  26.
  september
  2024
  3 dager