Sameiet St. Olavs hospital og NTNU

Universitetssykehuset bygger på en modell der undervisnings- og forskningsfunksjonene innen de kliniske fagene integreres i de samme anleggene som for de kliniske funksjonene.

Staten ved NTNU og St. Olavs hospital HF eier anleggene i et tingsrettslig sameie. Sameiet omfatter bygg og anlegg som partene har finansiert i felleskap, herunder grunnarealer som er ervervet i forbindelse med utbyggingen av nytt universitetssykehus, og bygg og anlegg som er særskilt finansiert av partene. I prosjektet inngår også en andel av eksisterende bygningsmasse som St. Olavs hospital i dag eier, men der rehabiliteringsutgiftene inngår i kostnadsoverslaget for nytt universitetssykehus. Byggingen ble gjort i to faser.

Sameiestyret

I forbindelse med utbygging av universitetssykehuset i Trondheim har St. Olavs hospital HF og staten ved NTNU oppnevnt et styre som skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap.

Styrets oppgave er å skape optimale vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. Videre skal styret legge til rette for en kostnadseffektiv og lønnsom forvaltning av bygningsmassen.


Se oversikt over medlemmer i styret, møtekalender og styresaker på arbeidsområdet for sameiet:

https://ekstranett.helse-midt.no/stolav/sameiet/ 


Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Sameiet St. Olavs hospital og NTNU
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim