Avdeling for virksomhetsstyring

Avdelingens oppgaver inkluderer å koordinere og følge opp arbeidet med strategier, det samlede styringsbudskap fra eier HMN RHF (oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller), tertialrapporter og årlig melding, herunder risikovurdering og – styring og understøtte intern styringsdialog med klinikker/ divisjoner.

Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle og legge til rette for implementering av et effektivt og helhetlig system for helse, miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet og kvalitetsledelse som skal bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten - både for pasienter og medarbeidere og sikre at dette systemet er en integrert del av virksomhetsstyringen i foretaket.

Avdelingen ledes av direktør for virksomhetsstyring, Merete Blokkum.


Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Avdeling for virksomhetsstyring
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

1930-bygget

Harald Hardrådes gate 12