Diagnose

Arbeidsrettet behandling

Tiller DPS tilbyr arbeidsrettet behandling til unge voksne i alderen 18 - 25 år med psykiske lidelser.

Målgruppe

Målgruppen er unge voksne (18 - 25 år) med angst og/eller depresjon som har falt ut av skole eller jobb, og som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Målet er å bidra til at du kan nyttiggjøre deg dine arbeidsevner, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til skole og arbeidsliv.

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser på vanlig måte til Tiller DPS, og inntaksteam avgjør om og hvor du skal få tilbud om helsehjelp ved Tiller DPS.

Er du nyhenvist vil rettighetsvurderingen vektlegge individuelle forhold som alder, funksjonsfall, skole og arbeid.

Du vil få svar innen 10 dager fra henvisningen bli mottatt ved Tiller DPS. Blir du tilbudt arbeidsrettet behandling, vil du få beskjed om første time i svarbrevet. Noe ventetid må påregnes.

Utredning

Før behandlingen kan det være lurt å tenke gjennom hva du ønsker med behandlingen, og hva målet ditt er. Om du klarer å gjøre noen små endringer i positiv retning i ventetiden, er det verdifullt.

 

Behandling

For å avklare hjelpebehov og relevante behandlingstiltak starter vi behandlingen med å utrede deg. Sammen med behandleren din blir dere enige om målene for behandlingen. Vi forventer at du samtykker til at NAV, veileder/jobbspesialist, deltar i behandlingen.

Poliklinikken vår har kompetanse på ulike behandlingsmetoder, som Motiverende Intervju og andre psykoterapimetoder. I behandlingen legger vi stor vekt på mestringsopplevelser, skole og arbeid.
 
Opplæring og innsikt i hvordan plagene dine henger sammen er også et viktig element som gjør det lettere å kunne endre tanke- og atferdsmønster. Undervisning og opplæring er ofte en naturlig del av behandlingen.

Behandlingstilbudet – Arbeidsrettet behandling

Pasienter som får tilbud om arbeidsrettet behandling vil få et tilbud i Poliklinikk for Unge voksne, hvor behandling av ulike tilstander av angst og depresjon skjer samtidig med tiltak mot skole eller arbeid.

Poliklinikk for unge voksne

Poliklinikken er et tilbud til unge voksne med stort funksjonstap og komplekse/sammensatte tilstander. Det er unge voksne som ofte trenger tiltak i tillegg til poliklinikk, som skole og arbeid integrert i behandlingen.

Poliklinikk for Unge voksne bruker blant annet modellen Individuell jobbstøtte (IPS). Dette er en forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer og eventuelt rusproblemer, ut i ordinært, konkurranseutsatt arbeidsliv. Du kan lese mer om IPS (Individual Placement and Support) på NAPHA.no sin nettside.
 

Poliklinikk for Unge voksne har følgende formalisert samarbeid med NAV

  • NAV-veileder tilstede to ganger pr uke som deltar i inntaksmøter og i konkrete pasientforløp med samtidige helse- og arbeidsrettete tiltak som formål. Det betyr at NAV deltar i vurderinger av jobb og skole helt fra behandlingsstart.
  • To jobbspesialister er tilknyttet poliklinikken. Jobbspesialistene er tilsatt i Senter for jobbmestring (NAV), men jobber i poliklinikk for Unge voksne ved Tiller DPS i nært samarbeide med pasientens behandler.

Forskning

Tiller DPS har et aktivt forskningsmiljø og flere ansatte med forskerkompetanse som vil kunne delta i utvikling av forskningsprosjekter knyttet til arbeidsrettet behandling. Det er i første omgang planlagt et prosjekt knyttet til bruk av Motiverende Intervju.
 
Forskning forutsetter selvsagt samtykke fra aktuelle pasienter og nødvendige godkjenninger/anbefalinger. 

Oppfølging

Det er viktig at du bruker det du har lært gjennom behandlingen. Strategier for å hindre tilbakefall vil være tema mot slutten av behandlingen. Det vil også være et tema om du trenger oppfølging fra kommunen en tid framover, eller en annen kontakt.

Din fastlege vil få tilsendt epikrise når behandlingen avsluttes.

 

Kontakt

Tiller Tiller DPS

Kontakt Tiller DPS

Oppmøtested

Henvendelse i resepsjonen i hovedbygget.

Tiller

Østre Rosten 55

Transport

Det er parkeringsplasser for besøkende. For langtidsparkering: kontakt resepsjonen i hovedbygget.