Henvisning til Klinikk for bildediagnostikk

Henvisning til røntgen, ultralyd, mammografi, CT, MR og nukleærmedisin

Sjekkliste MR

Henvisende lege skal:

 • Vurdere berettigelse av undersøkelsen
 • Informere pasient om undersøkelsen og eventuelle komplikasjoner.
 • Fylle ut henvisningen korrekt:                                                                    
  • Hele personnummeret (11 siffer) må være utfylt for å kunne hente øvrige pasientdata direkte fra folkeregister/pasientregister.
  • Velg riktig henvisende instans da dette har stor betydning for å sikre at svar sendes til rett adresse.
  • Fyll inn akutt/hastegrad ved behov.
  • Koordineringsbehov i forhold til andre timer.
  • Fyll inn eventuell smitte.
  • Telefonnummer til henvisende lege.
  • Telefonnummer til pasient.
  • Aktuell problemstilling og eventuelle spesialundersøkelser skal velges eller skrives inn.
  • Relevante prøvesvar skal være med, se kontrastmiddelundersøkelser og pasientsikkerhet. eGFR når aktuell eller tidligere nyresykdom (inkludert nyresvikt, dialyse, nyretransplantasjon, singel nyre, nyrekreft, nyrekirurgi), diabetes mellitus, urinsyregikt eller har/har hatt behandlingstrengende hypertensjon.
  • Avklare mulige kontraindikasjoner og dokumentere dette på henvisningen; graviditet, amming, diabetes, nyresvikt og MR-kontraindikasjoner.

Pasienten gis time direkte fra Klinikk for bildediagnostikk, med skriftlig beskjed om eventuelle forberedelser.

Kontrastmiddelundersøkelser og pasientsikkerhet

Kontrastmidler kan gi nyreskade og man ber derfor om at du som henviser kartlegger om din pasient har økt risiko for nyreskade.

eGFR skal oppgis på pasienter som er i risikogruppen (aktuell eller tidligere nyresykdom, inkludert nyresvikt, dialyse, nyretransplantasjon, singel nyre, nyrekreft og nyrekirurgi, diabetes mellitus, urinsyregikt eller har/har hatt behandlingstrengende hypertensjon) og som henvises til undersøkelser der det brukes invasiv røntgen- eller MR kontrast. Prøven kan ikke være mer enn 3 mnd gammel. Pasienter med for lav eGFR (under 30 for intravenøs injeksjon eller under 45 for intraarteriell injeksjon) som ikke har fått hydrering kan vi ikke utføre kontrastundersøkelser på. Hydrering må gjøres lokalt eller i samarbeid med aktuelle poliklinikk/ dagpost ved sykehuset. Hydrering gjelder ikke ved MR-kontrast.

Denne retningslinjen bygger på Europeiske retningslinjer for invasiv bruk av røntgen og MR kontrastmidler.

Tidligere alvorlig kontrastreaksjon

Ved tidligere alvorlig kontrastreaksjon må indikasjon for undersøkelsen nøye vurderes og kontakt tas med Klinikk for bildediagnostikk.

Øyeblikkelig hjelp

Samhandlingstelefon når det haster finnes her. Gjelder for eksternt helsepersonell.

Ved vanlig røntgenundersøkelse som røntgen thorax og enkle skjelettundersøkelser sendes både elektronisk henvisning og en papirhenvisning med pasienten.

Ved CT, ultralyd, MR eller gjennomlysning skal henvisende lege ALLTID ta telefonisk kontakt med primærvakt radiolog på forhånd. Primærvakt radiolog 72 82 96 11 eller timebestilling 72 82 53 30 (dagtid). Telefon dagtid OS: 72 82 93 74.

De fleste spesialundersøkelser gjøres ikke som ø-hjelp på polikliniske pasienter eller uten konsultasjon med vakthavende røntgenlege.

Det må være kjent hvordan pasienten skal følges opp etter undersøkelsen.

Pasienten møter i ekspedisjonen på Gastrosenteret, Bildediagnostikk, 2. etasje.

Pasienter som henvises til CT thorax

Hos pasienter som henvises til CT thorax pga aktuell klinikk, skal ferskt røntgen thorax foreligge selv om den aktuelle problemstillingen ikke avklares med dette. Røntgen thorax brukes da sammen med kliniske opplysninger for å vurdere hastegrad og velge best egnet CT protokoll. Ved symptomer som kan skyldes lungekreft, henvises det til røntgen thorax drop-in (se under). Informasjon om anbefalte henvisningsrutiner, se standardiserte pasientforløp for lungekreft.

Drop-in røntgen thorax

For å korte ned utredningsfasen ved mistanke om alvorlig sykdom, tilbyr vi drop-in timer til røntgen thorax (Drop in røntgen.pdf). Gjelder det andre undersøkelser skal disse henvises på ordinært vis (Bildediagnostikk Øya). Undersøkelsene utføres ved St.Olav Øya Gastrosenteret 2. etasje (Bildediagnostikk) mellom 8.00-15.00 alle hverdager. Det utføres også drop-in ved Røntgen Orkdal sjukehus, Røntgen Røros, Oppdal (mandag, tirsdag og torsdag fra 08.30-15.30. Utvidede åpningstider i vintersesongen) og Fosen DMS.

Viktig; Henvisningen merkes tydelig med "Drop-in". Svar sendes på vanlig måte.

Drop-in

Røntgen Orkdal sjukehus har "drop-in" på alle skjelettundersøkelser og røntgen thorax. Bildediagnostikk Øya har kun drop-in på røntgen thorax.

Spesielle pasientgrupper

Kvinner i fertil alder

Ved tvil om graviditet må dette avklares før undersøkelsesdagen.

Gravide

Indikasjon bør vurderes nøye. Ta kontakt med aktuell avdeling og gi beskjed.

Behov for tolk

Det må anføres om avdelingen skal bestille tolk, og hvilket språk. Tolk må ikke være gravid.

Diabetes

Undersøkelsen bør planlegges utført tidlig på dagen. Ved faste må intravenøs væske/glukose/insulin vurderes av henvisende lege. eGFR skal oppgis der kontrast gis intravaskulært.

Tidligere alvorlig kontrastreaksjon

Ved tidligere alvorlig kontrastreaksjon må indikasjon for undersøkelsen nøye vurderes og kontakt tas med Klinikk for bildediagnostikk.

Aktuell eller tidligere nyresykdom (inkludert nyresvikt, dialyse, nyretransplantasjon, singel nyre, nyrekreft, nyrekirurgi)

Ved undersøkelse med kontrast intravaskulært skal eGFR oppgis hos risikopasienter. Hydrering iverksettes ved lav eGFR. Ansvarlig for tiltak er henvisende lege.

Urolige og spesielt dårlige pasienter

Trenger ofte følge og tilsyn fra henvisende avdeling. Premedikasjon/narkose må eventuelt vurderes.

Ventetid

Henvisninger til CT, MR, UL, Angio/ intervensjon, gjennomlysning og nukleærmedisin inkludert PET prioriteres av klinikkens overleger ut fra de kliniske opplysningene/ problemstillingene i henvisningen.

Ventetid for henvisninger uten prioritet finnes på Helsenorge.no.

Sist oppdatert 22.05.2023