Behandling

Habilitering - Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir anledning til å fatte kommunale vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Dersom vi utøver tvang og makt, er det for å beskytte deg for å unngå at du påfører deg selv eller andre alvorlig skade, eller skader omdømmet ditt. Spesialisthelsetjenesten skal bistå kommunen i dette arbeidet.

Tvang vurderes å foreligge når tjenestebruker motsetter seg tiltaket, når tiltaket er så inngripende at det uansett må regnes som tvang eller makt, eller at det benyttes teknisk innretning med inngripende varslingssystem.


Alle henviste saker blir vurdert individuelt av habiliteringstjenestens inntaksteam. De består ofte av leder, vernepleier, lege/nevrolog og psykolog/psykologspesialist. I henvisningen bør det stå at kommunen vurderer vedtak om tvang. Dette indikerer at den utfordrende atferden er alvorlig.

Vi behandler nye henvisninger i vårt inntaksteam hver torsdag. Inntaksteamet består i dag av følgende fagpersoner:

  • Seksjonsleder/ psykologspesialist
  • Overlege/psykiater
  • Overlege/nevrolog
  • 4 teamledere


Henvisningsskjema


Ventetider
Alle henviste saker blir vurdert individuelt av tjenestens inntaksteam hver torsdag. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Ventetid sier noe om hvor lang tid pasientene maksimalt kommer til å vente. Ventetiden oppgis i antall uker.

Trykk her for ventetider ved Habiliteringstjenesten for voksne (kommer snart)

Før

Beskyttelse gjennom bruk av tvang og makt kan bare skje overfor personer med psykisk utviklingshemming. Dette krever at det er gjort en vurdering og det er fastsatt en diagnose av spesialisthelsetjenesten. Videre skal du ha oppnevnt en verge som personlig rådgiver/ivaretaker for situasjoner med vedtak om makt og tvang.
Før vedtak om bruk av tvang og makt, skal andre løsninger som ikke innebærer tvang og makt, være prøvd og vurdert.

Under

Vedtak om makt og tvang fattes av en vedtaksansvarlig i kommunen hvor du bor. Habiliteringstjenesten for voksne er rådgivende samarbeidspart i kommunens arbeid med vedtak. Dette samarbeidet skal også gjelde deg og din verge. Når kommunen har fattet vedtak om tvang og makt skal denne overprøves hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

Vi gir en skriftlig uttalelse på kommunenes vedtak til Fylkesmannen innen 7 dager fra det er mottatt.

Når Fylkesmannens overprøving foreligger har Habiliteringstjenesten for voksne (Havo) et ansvar for å gå igjennom denne sammen med kommunen. Her avklares videre samarbeid med kommune, verge og deg i vedtaksperioden. Havo deltar på en sluttevaluering av vedtaksperioden når kommunen kaller inn til dette. Her kan vedtak avvikles eller man kan beslutte at det fattes vedtak for en ny periode.

Etter

Det kan i en vedtaksperiode være aktuelt å gjenta undersøkelse og vurdering av deg og din livssituasjon. Videre kan veiledning/opplæring/behandling av deg og dine foresatte og kommunale hjelpere være aktuelt. Samarbeid skal evalueres og tilpasses underveis.