Dialogkonferanse 24. mars

24. mars holdt vi dialogkonferanse for bedrifter og fagmiljø som vil samarbeide med oss for å skape fremtidens løsninger på måling av vitale parametere. Dette ble gjennomført på Zoom og gjort som en markedsdialog i forkant av innovasjonskonkurranse. Vi har til hensikt å inngå en eller flere utviklingskontrakter. Kontraktene inneholder kjøpsopsjon etter mal for innovasjonspartnerskap. På denne siden finner du alt om dialogkonferansen, blant annet programmet for dagen, presentasjonene som ble holdt, Q&A og deltakerlisten.

Q&A - spørsmål og svar

Her finner du svar på alle spørsmål som ble stilt i Q&Aen under dialogkonferansen (PDF)

Hvordan kan vi måle vitale parametere kontaktløst, kontinuerlig og automatisert?

ikone rav vitale parameter


Visjonen:
Bedre kvalitet, tryggere og mer effektiv pasientbehandling

Leger som jobber


Vi har ingen løsning for dette per i dag.
Vil du og din bedrift hjelpe oss med fremtidens løsning?


Invitasjon til dialogkonferansen (utskriftsvennlig) (PDF)

Her finner du behoveskartleggingen (PDF)


Her er alt du trenger å vite om dialogkonferansen:

agenda for dagen

Det er muligheter for å melde seg på helt frem til dialogkonferansen starter. 
Vi oppfordrer allikevel alle til å melde seg på så tidlig som mulig slik at vi får sendt dere endelig program, oppkoblingslenken og deltakerliste på mail i forkant av start.


Informasjon om pålogging sendes ut til de som melder seg på via påmeldingslinken ovenfor, samt legges ut på denne siden.

Det vil ikke være mulig å delta fysisk.

Dialogkonferansen vil i utgangspunktet foregå på norsk, men med mulighet for å legge til rette for engelsk dersom det er særskilte behov som tilsier dette.

Interesserte leverandører som kan være utviklingspartner av systemer og/eller teknologi som kan bidra til å løse behovet St. Olavs hospital har beskrevet.

Andre statlige virksomheter som har sammenfallende behov med St. Olavs hospital: kommuner, forskningsmiljø og virkemiddelapparat.

  1. Identifisere og etablere dialog med leverandører med relevant kompetanse eller eksisterende teknologi som kan benyttes for å dekke behov for måling av vitale målinger automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.
  2. Få innspill til identifiserte behov og behovets rammebetingelser for å kunne lage et godt konkurransegrunnlag for anskaffelsen.
  3. Synliggjøre markeder i helsevesenet med behov for tilgjengelig og brukervennlige systemer for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.
  4. Etablere kontakt og dialog med andre offentlige aktører – kommuner, universitet, andre offentlige aktører og forskningsmiljø – som har behov for å utvikle system for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

St. Olavs hospital søker bedrifter som ønsker å samarbeide om å skape fremtidens løsning for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Mulighetene som ligger i eksisterende og kommende utvikling av teknologi som for eksempel sensorer er mange og i liten grad utnyttet innen helse. Nye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet og mer effektiv pasientbehandling og bruk av personellressurser.

St. Olavs hospital ble tildelt 10 millioner fra Innovasjon Norge til bruk i utviklingen av innovative løsninger for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Sykehuset vil i løpet av 2021 utlyse og gjennomføre en konkurranse der målet er å tildele ett eller flere innovasjonspartnerskap til leverandører som kan bidra til å løse dette behovet til St. Olavs hospital.

I forkant av konkurransegjennomføring ønsker St. Olav å invitere leverandører og andre aktuelle aktører til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom for løsninger. Innspill fra markedsdialogen vil kunne inngå i videreutvikling av behovsbeskrivelsen som skal inngå i konkurransedokumentene.

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som ble innført 1. januar 2017. Prosedyren skal legge til rette for at offentlig virksomhet sammen med en eller flere leverandører i næringslivet kan utvikle innovative løsninger. Innovasjonspartnerskap skal benyttes der det i dag ikke eksisterer en løsning som dekker behovet, og skal føre til utvikling av en helt ny løsning eller betydelig forbedret løsning sammenlignet med det som tilbys i markedet i dag.

  • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet
  • Innovasjonspartnerskap inngås med forhandling
  • Det kan inngås partnerskap med en eller flere leverandører
  • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål
  • Etter hver fase kan oppdragsgiver, på bakgrunn av de avtalte delmålene, avslutte innovasjonspartnerskapet
  • Kontraktene inneholder kjøpsopsjon


St. Olavs hospital søker innovative digitale løsninger for å utarbeide en teknologisk løsning som gjør at helsepersonell kan følge med pasientens vitale målinger uten at de har påkoblet monitoreringsutstyr på kroppen.

Mål: Autoskår skal måle NEWS Score (National Early Warning) og vise trender for de enkelte vitale målingene kontaktløs, automatisk og kontinuerlig slik at helsepersonell til enhver tid kan monitorere pasientens tilstand, og på en enkel måte fange opp eventuelle forverringer i tilstanden.

Akutten er avhengig av optimal lege- og sykepleiefaglig kompetanse i front. Ved ankomst til Akutten må adekvat og målrettet utredning iverksettes så raskt som mulig. Dersom dette tar for lang tid kan det få alvorlige konsekvenser ved at tilstanden forverres. Det er stor variasjon i antall pasienter som ankommer Akutten gjennom døgnet (70-110 pasienter), noe som i sin tur gjør det utfordrende å ha optimal aktivitetsstyrt bemanning. Akutten ønsker derfor å bedre pasientsikkerheten gjennom å bidra til utvikling av teknologi som gir mulighet for rask reaksjon ved forverring i pasientens helsetilstand og som samtidig bidrar til mer effektiv ressursutnyttelse i avdelingen. Teknologien skal være trådløs og benyttes til klinisk overvåkning av pasienter, og gi beslutningsstøtte ved hastegradsvurdering og prioritering av pasientene. Dette er helt avgjørende i perioder med stor pasientpågang.

Det er behov for en ny teknologisk løsning som dekker behovet for umiddelbar, kontinuerlig og kontaktløs overvåkning av pasientene uavhengig av tilgjengelig personell. Løsningen bør være en kombinasjon av IT-systemer som analyserer innhentet klinisk informasjon fra pasienten ut fra algoritmer som er lagt inn, og sensorer som trådløst og automatisk sender data fra overvåkning av utvalgte vitale parametere (eksempelvis blodtrykk, puls, pustefrekvens, oksygenmetning i blod, kroppstemperatur, tegn på hjerterytmeforstyrrelser, endret hjerneaktivitet, motorisk uro/endret bevegelsesmønster).

Den nye teknologiske løsningen må kunne gi varsel dersom det skulle tilkomme potensiell alvorlig forverring hos pasienten under oppholdet i Akutten. En samling målinger og tegn man kunne ta utgangspunkt i er det internasjonalt validerte og etablerte skåringsverktøy NEWS (National Early Warning Score). NEWS baserer seg på vitale parametere, og brukes både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette skåringsverktøyet indikerer hvor hyppig helsepersonellet skal tilse og vurdere pasientene, og vil hjelpe helsepersonell med å se trender i utviklingen hos pasienten som respons på igangsatt behandling. Dersom det fremskaffes en valid og stabil teknologisk løsning som kan gjennomføre disse målingene med riktige intervaller, inkludert varsling dersom det tilkommer relevante endringer i vitale målinger, vil det kunne ha stor betydning for pasientsikkerheten og utgjøre et betydelig fremskritt innen det medisinske fagfelt.

Dagens løsning er ressurskrevende fordi den baseres på at helsepersonell med adekvat kompetanse må kople til overvåkningsutstyr manuelt, følge opp målingene, analysere data, og deretter treffe en samlet klinisk beslutning. Dette medfører ofte at de tidkrevende målingene ikke gjennomføres med tilstrekkelig hyppighet ved samtidskonflikter. Dette utfordrer pasientsikkerheten.

En ny løsning ville kunne sikre pasientene bedre overvåking også i situasjoner med høyt pasientbelegg og press på ressursene. I tillegg vil løsningen kunne frigjøre helsepersonell til andre oppgaver som teknologien ikke kan avhjelpe. Ved bruk av sensorteknologi vil informasjon om vitale parametere umiddelbart kunne overføres elektronisk til håndholdte enheter som helsepersonellet har med seg, og som gjør at de raskt kan iverksette stabiliserende tiltak ved forverringer av tilstanden hos pasienten. På den måten vil Autoskår kunne gjøre det mulig for helsepersonellet å monitorere og ha kontinuerlig oversikt over alle pasientene både i Akutten. En slik løsning vil også kunne brukes i andre deler av helsevesenet og bransjer som har behov for monitorering av vitale målinger.

Her finner du behovskartleggingen vår (PDF)


Innspillene fra markedsdialogen vil brukes til å videreutvikle behovsbeskrivelsen som skal inngå i konkurranse om innovasjonspartnerskap. Utlysning av konkurransedokumenter vil tentativt skje før sommeren2021.

Målsettingen er at et utviklingsløp skal være igangsatt tentativt i overgangen 2021/22. Tidsplanen kan påvirkes av hva som kommer frem i markedsdialogen og underveis i gjennomføring av konkurransen.

Deltakelse i hele eller deler av markedsdialogen er ikke forpliktende for senere tilbud eller samarbeidskonstellasjoner.

St. Olavs hospital vil i etterkant av dialogkonferansen invitere leverandører til å delta i én-til-én møte. Leverandører som ønsker å delta i én-til-én møte blir bedt om innen 19.april å levere et innspillsnotat på maks fem sider. Innspillsnotatet vil danne tema for innholdet i én-til-én møtene. Mulighet for å levere innspillsnotat og deltakelse i én-til-én møte, forutsetter ikke deltakelse på dialogkonferansen 24. mars.

Én-til-én møtene vil gjennomføres i løpet av 28. - 29. april 2021. Møtene vil gjennomføres via en nettbasert plattform.

Påmelding og spørsmål til én-til-én møtene foretas via kommunikasjonsmodulen i Mercell (www.mercell.no).

Forretningssensitiv informasjon som deles i én-til-én møtene, behandles konfidensielt.

Ta kontakt med Lisa Græslie
Telefon: 454 74 742


Sist oppdatert 07.02.2023