BUP Organisering/logistikk- Et mål om 40 kalenderdager ventetid

Målet med prosjektet var å komme opp med beslutningsstøtte og tiltak for å nå kravet om 40 dager ventetid til inntak i BUPs poliklinikker ved St. Olavs hospital. Som del i dette ble det utviklet en simuleringsmodell som kan gi beslutningsstøtte for ledere i BUP.

Graf
Modellen gir et estimat på utviklingen av ventetid og antall pasienter på venteliste gitt klinikkens aktivitetsnivå og historisk henvisningsmengde. Dette beregnet i naturlig variasjon og sesongbasert variasjon. 

Metode

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs hospital benyttet simuleringsmetodikk for å estimere hvordan nåværende og optimal aktivitetsnivå påvirker ventetiden og ventelistene ved en poliklinikk.

Funn

Simuleringen fant at ventelistene ville øke med nåværende aktivitetsnivå, mens en liten økning i ett ekstra pasientinntak per uke (utenom ferieperioder og høytid), ville redusere ventelistene betraktelig. Køteori og simuleringsmetodikk ble i dette prosjekt funnet å være effektivt for å beskrive og kommunisere variasjonen og dynamikken i systemet.

Konklusjon

Prosjektet viste at simulering kan være et nyttig verktøy som kan gi innsikt for ledere som må beslutte aktivitetsnivå ved en poliklinikk for å holde ventetidene og ventelistene på et akseptabelt nivå.
 

Kontaktinfo

Anders Gullhav
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)
E-post: anders.gullhav@ntnu.no

Joseph Schultz
Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)
E-post: joseph.samuel.schultz@stolav.no

Sist oppdatert 07.12.2020