NOKSmerte - norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte

Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte) har som hovedmål å redusere uønsket variasjon og forbedre kvalitet i utredning og behandling av pasienter som er gitt rett til helsehjelp ved tverrfaglige smertesentre.

Publisert 26.01.2022
Sist oppdatert 29.04.2024

​Kvalitetsdimensjonene ved utredning og behandlingen kartlegges ved å beskrive pasientens symptombilde, dokumentere hvilken tilhørende utredning og behandling pasientene tilbys/mottar, samt vurdere nytten av mottatt tjeneste.

Registret har fokus på følgende sentrale kvalitetsdimensjoner:

 1. tilstrekkelig kartlegging av pasienten
 2. behandlende tiltak
 3. opioidbruk
 4. avslutning av utredning/behandling
 5. samhandling med primærhelsetjenesten.

Samtykkebasert

NOKSmerte er et samtykkebasert register. All inklusjon baseres på informerte, uttrykkelige og frivillige samtykker fra pasientene, basert på informasjonsskriv som beskriver NOKSmerte (jfr Lov om behandling av personopplysninger § 8 og 9). Samtykke avgis med elektronisk signering.

Inklusjonskriterier

Alle pasienter som er henvist til tverrfaglig smertesenter/-klinikker på grunn av langvarige smerter og som har fått rett til helsehjelp

Eksklusjonskriterier

Manglende pasientsamtykke, død, emigrasjon og feil diagnose.

Variabler

Alle pasienter med langvarig smerte som har fått rett til helsehjelp ved tverrfaglig senter vil få tilsendt elektroniske spørreskjema som beskriver demografiske forhold, aktivitetsnivå og symptomer i forkant av første polikliniske konsultasjon (baseline), samt 12 måneder etter pasienten er avsluttet ved smertesenteret/-klinikken (oppfølging).

Pasienten får tilsendt følgende PROM-skjema ved baseline og oppfølging.

Baseline (besvares av pasient i forkant av første konsultasjon):

 • BPI – smerte
 • HADS – angst og depresjon
 • CFQ – tretthet (fatique)
 • PCS – negative tanker om smerte
 • ISI – søvn
 • PROMIS-29
 • Alvorlige livshendelser
 • Samtykke
 • EQ-5D

Konsultasjon (registreres av kliniker):

Opplysninger som beskriver utredning og behandling innhentes av helsepersonell i rammene av regulær utredning/behandling som poliklinisk konsultasjon.

Oppfølging (besvares av pasient 12 måneder etter siste konsultasjon):

 • PGIC – endring i funksjon, symptombelastning og livskvalitet
 • EQ-5D
 • Din erfaring – spørsmål om utbytte av behandling og om pasienten vil anbefale tilbudet til familie og venner.
Blått felt med mange hvite bokser med runde hjørner. Inne i boksene står det diverse tekst og tall.