Nytt nasjonalt nettverk etablert

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander er nylig etablert og vil erstatter Nasjonal kompetansetjenestesenter for sammensatte lidelser. Astrid Woodhouse blir nye leder. Woodhouse er også leder ved Nasjonalt smerteklinikknettverk.

St. Olavs hospital
Publisert 26.06.2024

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for sammensatte smertetilstander skal bidra til likeverdige helsetjenester for denne pasientgruppen, med mål om god kvalitet og å redusere variasjon i praksis.

Med sammensatte smertetilstander mener vi både langvarige smerter, der det er tilkommet faktorer som kan opprettholde plagene, større kompleksitet i symptomer og plager samt alvorlige akutte og kreftrelaterte smertetilstander. Smertene kan være grunnet kjente forhold eller uten kjent bakenforliggende årsak.

Pasienter med sammensatte smertetilstander kan i noen tilfeller ha behov for en særegen håndtering og behandling ved tverrfaglig smerteklinikk på sykehus.

Nettverkets viktigste oppgave er å spre kompetanse ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i aller regioner. Et oppdrag ble opprinnelig formulert fra HOD i 2020: 

«Helse Midt/Vest/Nord/Sør-Øst RHF skal videreutvikle behandlingstilbudet til pasienter med langvarige smertetilstander med uklar årsak, i samarbeid med øvrige regionale helseforetak og aktuelle fagmiljøer. Helse Midt-Norge RHF skal koordinere arbeidet.»

Artikkelen fortsetter under bildet.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord og ser på en TV

Nettverkets viktigste oppgave er å spre kompetanse ved å bistå til at eksisterende og ny kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i aller regioner. Foto: St. Olavs hospital

Nettverket har følgende oppgaver:

  • lede et Nasjonalt kvalitetsregister for smerteklinikker (dette finansieres av annen instans)
  • bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål. Dette gjelder særlig utfordringer omkring opioider og andre vanedannende medikamenter
  • bidra i utvikling av ikke-medikamentelle og ikke-invasive behandlingsopplegg
  • lede et «Smerteklinikk-nettverk» gjennom et RHF-oppnevnt interregionalt arbeidsutvalg for alle offentlige smerteklinikker i Norge i henhold til ovennevnte HOD-oppdrag
  • holde hjemmesiden smertenettverk.no oppdatert med fagstoff og nyheter
  • utvikle et samarbeid med kommunehelsetjenesten, som beskrevet i "Nasjonalt pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander»
  • samarbeide med regionale forskergrupper som jobber med aktuelle prosjekt